Maskin Design Agder As
Juridisk navn:  Maskin Design Agder As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Frøyslandsveien 12 Frøyslandsveien 12 Fax:
4517 Mandal 4517 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 928834204
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 06.02.2022
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agder Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2022
Omsetning: 1.155.000
Resultat: 150.000
Egenkapital: 147.000
Regnskap for Maskin Design Agder As
Resultat 2022
Driftsinntekter 1.155.000
Driftskostnader -1.005.000
Driftsresultat 150.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt 150.000
Skattekostnad -33.000
Årsresultat 117.000
Balanse          
Sum anleggsmidler
Sum omløpsmidler 710.000
Sum eiendeler 710.000
Sum opptjent egenkapital 117.000
Sum egenkapital 147.000
Sum langsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld 563.000
Sum gjeld og egenkapital 710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.155.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.155.000
Varekostnad
Lønninger -916.000
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -89.000
Driftskostnader -1.005.000
Driftsresultat 150.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 117.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler
Varebeholdning
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 710.000
Sum omløpsmidler 710.000
Sum eiendeler 710.000
Sum opptjent egenkapital 117.000
Sum egenkapital 147.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld
Leverandørgjeld 23.000
Betalbar skatt 33.000
Skyldig offentlige avgifter 343.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 164.000
Sum kortsiktig gjeld 563.000
Sum gjeld og egenkapital 710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 147.000
Likviditetsgrad 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3
Soliditet 20.7
Resultatgrad 13.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.8
Total kapitalrentabilitet 21.1
Signatur
19.08.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Tanja NedeljkovicStyreleder52
Björn VerheijdenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00