Partrederiet Waage ANS
Juridisk navn:  Partrederiet Waage ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56183354
Vollen 10 Vollen 10 Fax: 56183354
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 959349657
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12.11.1990
Foretakstype: ANS
Regnskapsfører: Faktaregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-61,75%
Resultat  
  
-1087,5%
Egenkapital  
  
-1044,44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 236.000 617.000
Resultat: -95.000 -8.000
Egenkapital: -103.000 -9.000
Regnskap for Partrederiet Waage ANS
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 236.000 617.000
Driftskostnader -331.000 -625.000
Driftsresultat -95.000 -8.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -95.000 -8.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -95.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 455.000 431.000
Sum omløpsmidler 86.000 192.000
Sum eiendeler 541.000 623.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -9.000
Sum egenkapital -103.000 -9.000
Sum langsiktig gjeld 584.000 546.000
Sum kortsiktig gjeld 61.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 623.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 236.000 617.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 236.000 617.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -133.000 -328.000
Avskrivning -84.000 -32.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -114.000 -265.000
Driftskostnader -331.000 -625.000
Driftsresultat -95.000 -8.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -95.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 21.000
Driftsløsøre 34.000 23.000
Sum varige driftsmidler 455.000 431.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 455.000 431.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 48.000 108.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 39.000 84.000
Sum omløpsmidler 86.000 192.000
Sum eiendeler 541.000 623.000
Sum opptjent egenkapital -103.000 -9.000
Sum egenkapital -103.000 -9.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 584.000 546.000
Leverandørgjeld 26.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 85.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 61.000 86.000
Sum gjeld og egenkapital 542.000 623.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 25.000 106.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.2
Likviditetsgrad 2 1.4 2.2
Soliditet - -1.4
Resultatgrad -40.3 -1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -6.3 -70.2
Total kapitalrentabilitet -17.5 -1.3
Signatur
05.07.2017
DEN ENKELTE DELTAKER.
Prokurister
11.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00