Partrederiet Marianne DA
Juridisk navn:  Partrederiet Marianne DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77749335
C/o Terje Kristoffersen C/O Terje Kristoffersen Fax:
9135 Vannvåg 9135 Vannvåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Karlsøy
Org.nr: 960094212
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 16.05.1986
Foretakstype: PRE
Regnskapsfører: Vsk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11,87%
Resultat  
  
-22,53%
Egenkapital  
  
25,81%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.359.000 4.946.000 2.930.000 2.747.000 3.394.000
Resultat: 1.193.000 1.540.000 593.000 93.000 582.000
Egenkapital: 6.571.000 5.223.000 4.302.000 4.429.000 4.336.000
Regnskap for Partrederiet Marianne DA
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.359.000 4.946.000 2.930.000 2.747.000 3.394.000
Driftskostnader -3.168.000 -3.410.000 -2.340.000 -2.652.000 -2.786.000
Driftsresultat 1.191.000 1.536.000 590.000 96.000 607.000
Finansinntekter 3.000 6.000 13.000 16.000 6.000
Finanskostnader 0 -2.000 -10.000 -20.000 -32.000
Finans 3.000 4.000 3.000 -4.000 -26.000
Resultat før skatt 1.193.000 1.540.000 593.000 93.000 582.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.193.000 1.540.000 593.000 93.000 582.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.582.000 5.132.000 4.101.000 4.153.000 4.385.000
Sum omløpsmidler 1.357.000 1.993.000 648.000 813.000 1.001.000
Sum eiendeler 6.939.000 7.125.000 4.749.000 4.966.000 5.386.000
Sum opptjent egenkapital 6.571.000 5.223.000 4.302.000 4.429.000 4.336.000
Sum egenkapital 6.571.000 5.223.000 4.302.000 4.429.000 4.336.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 174.000 348.000 602.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 1.902.000 273.000 189.000 447.000
Sum gjeld og egenkapital 6.940.000 7.125.000 4.749.000 4.966.000 5.385.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.506.000 5.108.000 3.068.000 2.684.000 3.264.000
Andre inntekter -147.000 -162.000 -138.000 64.000 129.000
Driftsinntekter 4.359.000 4.946.000 2.930.000 2.747.000 3.394.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.697.000 -2.482.000 -1.571.000 -1.545.000 -1.696.000
Avskrivning -227.000 -237.000 -232.000 -232.000 -232.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.244.000 -691.000 -537.000 -875.000 -858.000
Driftskostnader -3.168.000 -3.410.000 -2.340.000 -2.652.000 -2.786.000
Driftsresultat 1.191.000 1.536.000 590.000 96.000 607.000
Finansinntekter 3.000 6.000 13.000 16.000 6.000
Finanskostnader 0 -2.000 -10.000 -20.000 -32.000
Finans 3.000 4.000 3.000 -4.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.193.000 1.540.000 593.000 93.000 582.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 173.000 193.000 212.000 231.000 250.000
Fast eiendom 83.000 100.000 117.000 133.000 149.000
Maskiner anlegg 0 0 2.000 5.000 7.000
Driftsløsøre 210.000 8.000 15.000 22.000 33.000
Sum varige driftsmidler 3.678.000 3.670.000 3.889.000 3.921.000 4.134.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.732.000 1.269.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 5.582.000 5.132.000 4.101.000 4.153.000 4.385.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 40.000
Andre fordringer 94.000 106.000 97.000 272.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.263.000 1.887.000 551.000 541.000 878.000
Sum omløpsmidler 1.357.000 1.993.000 648.000 813.000 1.001.000
Sum eiendeler 6.939.000 7.125.000 4.749.000 4.966.000 5.386.000
Sum opptjent egenkapital 6.571.000 5.223.000 4.302.000 4.429.000 4.336.000
Sum egenkapital 6.571.000 5.223.000 4.302.000 4.429.000 4.336.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 174.000 348.000 602.000
Leverandørgjeld 2.000 -5.000 54.000 8.000 57.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 357.000 503.000 215.000 131.000 381.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 1.404.000 4.000 51.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 369.000 1.902.000 273.000 189.000 447.000
Sum gjeld og egenkapital 6.940.000 7.125.000 4.749.000 4.966.000 5.385.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 988.000 91.000 375.000 624.000 554.000
Likviditetsgrad 1 3.7 1 2.4 4.3 2.2
Likviditetsgrad 2 3.7 1 2.4 4.4 2.3
Soliditet 94.7 73.3 90.6 89.2 80.5
Resultatgrad 27.3 31.1 20.1 3.5 17.9
Rentedekningsgrad 7 5 5.6 19.2
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 17.2 21.6 12.7 2.3 11.4
Signatur
07.02.2007
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
07.02.2007
PROKURA IKKE TILDELT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00