Alfa Tannteknikk AS
Juridisk navn:  Alfa Tannteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22172317
Grønlandsleiret 31 Grønlandsleiret 31 Fax: 22175519
0190 Oslo 190 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930453013
Aksjekapital: 60.000 NOK
Etableringsdato: 28.12.1976
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vår Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-49,44%
Resultat  
  
-190,7%
Egenkapital  
  
-462,96%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 407.000 805.000 684.000 730.000 870.000
Resultat: -125.000 -43.000 -52.000 15.000 70.000
Egenkapital: -98.000 27.000 69.000 121.000 110.000
Regnskap for Alfa Tannteknikk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 407.000 805.000 684.000 730.000 870.000
Driftskostnader -532.000 -849.000 -736.000 -714.000 -800.000
Driftsresultat -125.000 -43.000 -52.000 15.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -125.000 -43.000 -52.000 15.000 70.000
Skattekostnad 0 0 0 -4.000 -20.000
Årsresultat -125.000 -43.000 -52.000 11.000 50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 37.000 22.000 22.000 22.000
Sum omløpsmidler 8.000 94.000 139.000 160.000 164.000
Sum eiendeler 42.000 131.000 161.000 182.000 186.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 -33.000 9.000 61.000 50.000
Sum egenkapital -98.000 27.000 69.000 121.000 110.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 104.000 92.000 61.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 131.000 161.000 182.000 186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 407.000 805.000 684.000 730.000 806.000
Andre inntekter 0 0 0 0 63.000
Driftsinntekter 407.000 805.000 684.000 730.000 870.000
Varekostnad -108.000 -221.000 -167.000 -186.000 -170.000
Lønninger -262.000 -428.000 -318.000 -261.000 -256.000
Avskrivning -3.000 -3.000 0 0 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -159.000 -202.000 -253.000 -261.000 -364.000
Driftskostnader -532.000 -849.000 -736.000 -714.000 -800.000
Driftsresultat -125.000 -43.000 -52.000 15.000 70.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -125.000 -43.000 -52.000 11.000 50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 12.000 15.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.000 15.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Sum anleggsmidler 34.000 37.000 22.000 22.000 22.000
Varebeholdning 0 27.000 22.000 21.000 27.000
Kundefordringer 1.000 28.000 70.000 17.000 52.000
Andre fordringer 0 4.000 15.000 11.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 36.000 32.000 111.000 73.000
Sum omløpsmidler 8.000 94.000 139.000 160.000 164.000
Sum eiendeler 42.000 131.000 161.000 182.000 186.000
Sum opptjent egenkapital -158.000 -33.000 9.000 61.000 50.000
Sum egenkapital -98.000 27.000 69.000 121.000 110.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 4.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 0 21.000 17.000 10.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 140.000 84.000 75.000 47.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 140.000 104.000 92.000 61.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 42.000 131.000 161.000 182.000 186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -132.000 -10.000 47.000 99.000 88.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.9 1.5 2.6 2.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6 1.3 2.3 1.9
Soliditet -233.3 20.6 42.9 66.5 59.1
Resultatgrad -30.7 -5.3 -7.6 2.1 8.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.4 3.9 1.3 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet -297.6 -32.8 -32.3 8.2 37.6
Signatur
19.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Martin Forcella NordengenStyreleder33
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Martin Forcella Nordengen100.0033
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00