Froland Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Froland Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46826485
Postboks 88 Skarkollheia 31 Fax:
4855 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 979942028
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 02.04.1998
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Regnskapsfører: Froland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35,37%
Resultat  
  
1856,52%
Egenkapital  
  
6,71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.204.000 9.599.000 16.537.000 19.016.000 18.970.000
Resultat: 404.000 -23.000 -389.000 96.000 1.280.000
Egenkapital: 6.170.000 5.782.000 3.633.000 6.661.000 6.590.000
Regnskap for Froland Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.204.000 9.599.000 16.537.000 19.016.000 18.970.000
Driftskostnader -5.968.000 -9.338.000 -16.894.000 -18.758.000 -17.559.000
Driftsresultat 235.000 261.000 -357.000 257.000 1.411.000
Finansinntekter 340.000 107.000 97.000 97.000 77.000
Finanskostnader -171.000 -392.000 -128.000 -258.000 -208.000
Finans 169.000 -285.000 -31.000 -161.000 -131.000
Resultat før skatt 404.000 -23.000 -389.000 96.000 1.280.000
Skattekostnad -16.000 4.000 99.000 -25.000 -346.000
Årsresultat 388.000 -19.000 -290.000 71.000 935.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.744.000 3.663.000 3.874.000 6.246.000 8.757.000
Sum omløpsmidler 5.011.000 11.668.000 5.019.000 13.998.000 6.226.000
Sum eiendeler 9.755.000 15.331.000 8.893.000 20.244.000 14.983.000
Sum opptjent egenkapital 4.708.000 4.320.000 3.171.000 6.461.000 6.390.000
Sum egenkapital 6.170.000 5.782.000 3.633.000 6.661.000 6.590.000
Sum langsiktig gjeld 2.278.000 116.000 556.000 2.450.000 3.372.000
Sum kortsiktig gjeld 1.306.000 9.432.000 4.703.000 11.134.000 5.022.000
Sum gjeld og egenkapital 9.754.000 15.330.000 8.892.000 20.245.000 14.984.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.497.000 9.154.000 16.064.000 17.950.000 15.504.000
Andre inntekter 707.000 446.000 473.000 1.066.000 3.466.000
Driftsinntekter 6.204.000 9.599.000 16.537.000 19.016.000 18.970.000
Varekostnad -1.318.000 -4.307.000 -10.926.000 -9.440.000 -8.696.000
Lønninger -2.716.000 -2.324.000 -3.488.000 -5.752.000 -4.933.000
Avskrivning -188.000 -366.000 -453.000 -460.000 -593.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.746.000 -2.341.000 -2.027.000 -3.106.000 -3.337.000
Driftskostnader -5.968.000 -9.338.000 -16.894.000 -18.758.000 -17.559.000
Driftsresultat 235.000 261.000 -357.000 257.000 1.411.000
Finansinntekter 340.000 107.000 97.000 97.000 77.000
Finanskostnader -171.000 -392.000 -128.000 -258.000 -208.000
Finans 169.000 -285.000 -31.000 -161.000 -131.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -3.000.000 0 0
Årsresultat 388.000 -19.000 -290.000 71.000 935.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 21.000 8.000 0 0
Fast eiendom 4.078.000 2.137.000 2.011.000 2.038.000 4.117.000
Maskiner anlegg 0 0 1.704.000 0 0
Driftsløsøre 661.000 1.355.000 0 1.727.000 2.159.000
Sum varige driftsmidler 4.739.000 3.492.000 3.716.000 3.765.000 6.276.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 150.000 150.000 2.481.000 2.481.000
Sum anleggsmidler 4.744.000 3.663.000 3.874.000 6.246.000 8.757.000
Varebeholdning 879.000 2.899.000 2.231.000 539.000 512.000
Kundefordringer 879.000 4.012.000 484.000 2.705.000 2.139.000
Andre fordringer 2.956.000 4.483.000 2.083.000 4.991.000 3.350.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 297.000 273.000 220.000 5.762.000 226.000
Sum omløpsmidler 5.011.000 11.668.000 5.019.000 13.998.000 6.226.000
Sum eiendeler 9.755.000 15.331.000 8.893.000 20.244.000 14.983.000
Sum opptjent egenkapital 4.708.000 4.320.000 3.171.000 6.461.000 6.390.000
Sum egenkapital 6.170.000 5.782.000 3.633.000 6.661.000 6.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 8.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 300.000 7.977.000 194.000 2.723.000 0
Sum langsiktig gjeld 2.278.000 116.000 556.000 2.450.000 3.372.000
Leverandørgjeld 174.000 604.000 263.000 961.000 1.716.000
Betalbar skatt 0 0 0 48.000 376.000
Skyldig offentlige avgifter 319.000 358.000 368.000 905.000 892.000
Utbytte 0 0 -3.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 514.000 493.000 3.880.000 6.496.000 2.037.000
Sum kortsiktig gjeld 1.306.000 9.432.000 4.703.000 11.134.000 5.022.000
Sum gjeld og egenkapital 9.754.000 15.330.000 8.892.000 20.245.000 14.984.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.705.000 2.236.000 316.000 2.864.000 1.204.000
Likviditetsgrad 1 3.8 1.2 1.1 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 3.2 0.9 0.6 1.3 1.2
Soliditet 63.3 37.7 40.9 32.9 44.0
Resultatgrad 3.8 2.7 -2.2 1.4 7.4
Rentedekningsgrad 1.4 0.7 -2.8 1.4 7.2
Gjeldsgrad 0.6 1.7 1.4 2.0 1.3
Total kapitalrentabilitet 5.9 2.4 -2.9 1.7 9.9
Signatur
28.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
28.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Knut OvelandStyreleder80
Anne Johanne OvelandStyremedlem78
Tor Albert OvelandStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Oveland Holding AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00