Tt Eiendommer ANS
Juridisk navn:  Tt Eiendommer ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69351940
Roald Amundsens Vei 148 Roald Amundsens Vei 148 Fax: 69351941
1658 Torp 1658 Torp
Fylke: Kommune:
Viken Fredrikstad
Org.nr: 980022315
Aksjekapital: 4.175 NOK
Etableringsdato: 05.08.1998
Foretakstype: ANS
Tidligere navn: tor helge johansen og tom-ole svendsen automater ans
Regnskapsfører: Ecit Viken As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 18.906.000
Resultat: 3.334.000
Egenkapital: 4.175.000
Regnskap for Tt Eiendommer ANS
Resultat 2002
Driftsinntekter 18.906.000
Driftskostnader -15.494.000
Driftsresultat 3.411.000
Finansinntekter 9.000
Finanskostnader -86.000
Finans -77.000
Resultat før skatt 3.334.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.017.000
Sum omløpsmidler 2.481.000
Sum eiendeler 6.498.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 4.175.000
Sum langsiktig gjeld 575.000
Sum kortsiktig gjeld 1.748.000
Sum gjeld og egenkapital 6.498.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 18.906.000
Varekostnad -91.000
Lønninger -869.000
Avskrivning -1.652.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -12.882.000
Driftskostnader -15.494.000
Driftsresultat 3.411.000
Finansinntekter 9.000
Finanskostnader -86.000
Finans -77.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 4.017.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 245.000
Andre fordringer 300.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.936.000
Sum omløpsmidler 2.481.000
Sum eiendeler 6.498.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 4.175.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 575.000
Leverandørgjeld 1.387.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 82.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 279.000
Sum kortsiktig gjeld 1.748.000
Sum gjeld og egenkapital 6.498.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 733.000
Likviditetsgrad 1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.5
Soliditet 64.3
Resultatgrad 18.0
Rentedekningsgrad 39.8
Gjeldsgrad 0.6
Total kapitalrentabilitet 52.6
Signatur
27.10.2009
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00