Etui Invest AS
Juridisk navn:  Etui Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75022402
Ytre Høgåsvei 18 Ytre Høgåsvei 18 Fax: 75022500
8904 Brønnøysund 8904 Brønnøysund
Fylke: Kommune:
Nordland Brønnøy
Org.nr: 980736830
Aksjekapital: 33.300 NOK
Etableringsdato: 03.05.1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
34,22%
Egenkapital  
  
0,52%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.110.000 827.000 557.000 274.000 498.000
Egenkapital: 1.731.000 1.722.000 1.996.000 2.271.000 2.552.000
Regnskap for Etui Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -14.000 -16.000 -5.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -14.000 -16.000 -5.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 1.124.000 843.000 563.000 281.000 506.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 1.124.000 843.000 563.000 281.000 504.000
Resultat før skatt 1.110.000 827.000 557.000 274.000 498.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.110.000 827.000 557.000 274.000 498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.824.000 2.824.000 2.824.000 2.824.000 2.824.000
Sum omløpsmidler 9.000 1.000 4.000 3.000 3.000
Sum eiendeler 2.833.000 2.825.000 2.828.000 2.827.000 2.827.000
Sum opptjent egenkapital 1.698.000 1.689.000 1.963.000 2.238.000 2.519.000
Sum egenkapital 1.731.000 1.722.000 1.996.000 2.271.000 2.552.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.102.000 1.103.000 833.000 555.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 2.833.000 2.825.000 2.829.000 2.826.000 2.827.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -16.000 -5.000 -7.000 -6.000
Driftskostnader -14.000 -16.000 -5.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -14.000 -16.000 -5.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 1.124.000 843.000 563.000 281.000 506.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 1.124.000 843.000 563.000 281.000 504.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.101.000 -1.101.000 -833.000 -555.000 -275.000
Årsresultat 1.110.000 827.000 557.000 274.000 498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.824.000 2.824.000 2.824.000 2.824.000 2.824.000
Sum anleggsmidler 2.824.000 2.824.000 2.824.000 2.824.000 2.824.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 1.000 4.000 3.000 3.000
Sum omløpsmidler 9.000 1.000 4.000 3.000 3.000
Sum eiendeler 2.833.000 2.825.000 2.828.000 2.827.000 2.827.000
Sum opptjent egenkapital 1.698.000 1.689.000 1.963.000 2.238.000 2.519.000
Sum egenkapital 1.731.000 1.722.000 1.996.000 2.271.000 2.552.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.101.000 -1.101.000 -833.000 -555.000 -275.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.102.000 1.103.000 833.000 555.000 275.000
Sum gjeld og egenkapital 2.833.000 2.825.000 2.829.000 2.826.000 2.827.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.093.000 -1.102.000 -829.000 -552.000 -272.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 61.1 6 70.6 80.4 90.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 250.0
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.4 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 39.2 29.3 19.7 9.7 17.7
Signatur
29.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
 
Styre
NavnTittelAlder
Torstein Dahle MoeStyreleder58
Astrud DahleStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Torstein Dahle Moe5.6858
Jac Moe AS94.32 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00