Llentab AS
Juridisk navn:  Llentab AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97707300
Bjørndalsskogen 95 Bjørndalsskogen 95 Fax: 55392609
5170 Bjørndalstræ 5170 Bjørndalstræ
Fylke: Kommune: www.llentab.no
Hordaland Bergen
Org.nr: 943246416
Aksjekapital: 600.000 NOK
Antall ansatte: 20
Etableringsdato: 01.04.1987
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Utvikling:
Omsetning  
  
27,42%
Resultat  
  
131,68%
Egenkapital  
  
38,88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 107.774.000 84.585.000 89.400.000 109.206.000 76.080.000
Resultat: 416.000 -1.313.000 12.000 1.951.000 24.000
Egenkapital: 1.486.000 1.070.000 2.383.000 2.371.000 2.365.000
Regnskap for Llentab AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 107.774.000 84.585.000 89.400.000 109.206.000 76.080.000
Driftskostnader -107.320.000 -85.911.000 -89.306.000 -107.269.000 -76.073.000
Driftsresultat 454.000 -1.325.000 93.000 1.937.000 7.000
Finansinntekter 34.000 93.000 34.000 106.000 74.000
Finanskostnader -73.000 -82.000 -116.000 -91.000 -58.000
Finans -39.000 11.000 -82.000 15.000 16.000
Resultat før skatt 416.000 -1.313.000 12.000 1.951.000 24.000
Skattekostnad 0 0 0 -1.945.000 -21.000
Årsresultat 416.000 -1.313.000 12.000 6.000 2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 976.000 282.000 575.000 1.878.000 4.371.000
Sum omløpsmidler 14.898.000 21.307.000 15.407.000 15.922.000 19.757.000
Sum eiendeler 15.874.000 21.589.000 15.982.000 17.800.000 24.128.000
Sum opptjent egenkapital 416.000 0 34.000 22.000 16.000
Sum egenkapital 1.486.000 1.070.000 2.383.000 2.371.000 2.365.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 409.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 14.388.000 20.520.000 13.599.000 15.019.000 21.253.000
Sum gjeld og egenkapital 15.874.000 21.590.000 15.982.000 17.799.000 24.127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.676.000 84.522.000 89.265.000 109.196.000 75.670.000
Andre inntekter 98.000 63.000 135.000 10.000 411.000
Driftsinntekter 107.774.000 84.585.000 89.400.000 109.206.000 76.080.000
Varekostnad -92.113.000 -69.790.000 -68.867.000 -81.481.000 -54.561.000
Lønninger -8.333.000 -10.148.000 -10.797.000 -14.376.000 -11.739.000
Avskrivning -246.000 -174.000 -453.000 -691.000 -596.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.628.000 -5.799.000 -9.189.000 -10.721.000 -9.177.000
Driftskostnader -107.320.000 -85.911.000 -89.306.000 -107.269.000 -76.073.000
Driftsresultat 454.000 -1.325.000 93.000 1.937.000 7.000
Finansinntekter 34.000 93.000 34.000 106.000 74.000
Finanskostnader -73.000 -82.000 -116.000 -91.000 -58.000
Finans -39.000 11.000 -82.000 15.000 16.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 416.000 -1.313.000 12.000 6.000 2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.945.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 975.000 282.000 574.000 1.877.000 2.423.000
Sum varige driftsmidler 975.000 282.000 574.000 1.877.000 2.423.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 976.000 282.000 575.000 1.878.000 4.371.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 10.978.000 8.845.000 1.457.000 5.653.000 12.037.000
Andre fordringer 772.000 590.000 1.473.000 1.786.000 789.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.147.000 11.872.000 11.069.000 8.483.000 6.931.000
Sum omløpsmidler 14.898.000 21.307.000 15.407.000 15.922.000 19.757.000
Sum eiendeler 15.874.000 21.589.000 15.982.000 17.800.000 24.128.000
Sum opptjent egenkapital 416.000 0 34.000 22.000 16.000
Sum egenkapital 1.486.000 1.070.000 2.383.000 2.371.000 2.365.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 409.000 509.000
Leverandørgjeld 9.575.000 5.974.000 8.941.000 2.999.000 4.436.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.143.000 3.941.000 659.000 995.000 2.411.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.670.000 10.605.000 3.999.000 11.025.000 14.406.000
Sum kortsiktig gjeld 14.388.000 20.520.000 13.599.000 15.019.000 21.253.000
Sum gjeld og egenkapital 15.874.000 21.590.000 15.982.000 17.799.000 24.127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 510.000 787.000 1.808.000 903.000 -1.496.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.1 1.0
Soliditet 9.4 5 14.9 13.3 9.8
Resultatgrad 0.4 -1.6 0.1 1.8 0.0
Rentedekningsgrad 6.2 -16.2 0.8 22.5 1.4
Gjeldsgrad 9.7 19.2 5.7 6.5 9.2
Total kapitalrentabilitet 3.1 -5.7 0.8 11.5 0.3
Signatur
19.01.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.01.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Thomas Johan Rebnord JohnsenStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
LLENTAB AB100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00