Stavlandsneset Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Stavlandsneset Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53429800
Postboks 48 Fax:
5445 Bremnes 5445 Bremnes
Fylke: Kommune:
Vestland Bømlo
Org.nr: 982551501
Aksjekapital: 750.000 NOK
Etableringsdato: 29.08.2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
8,48%
Egenkapital  
  
-114,61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 622.000 0 0 0
Resultat: -604.000 -660.000 -59.000 -18.000 -49.000
Egenkapital: -77.000 527.000 1.221.000 1.267.000 1.282.000
Regnskap for Stavlandsneset Utbyggingsselskap AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 622.000 0 0 0
Driftskostnader -607.000 -1.288.000 -71.000 -37.000 -86.000
Driftsresultat -607.000 -666.000 -71.000 -37.000 -86.000
Finansinntekter 3.000 6.000 12.000 19.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 3.000 6.000 12.000 19.000 37.000
Resultat før skatt -604.000 -660.000 -59.000 -18.000 -49.000
Skattekostnad 0 -35.000 14.000 3.000 13.000
Årsresultat -604.000 -694.000 -45.000 -15.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 35.000 21.000 18.000
Sum omløpsmidler 75.000 877.000 1.209.000 1.254.000 1.272.000
Sum eiendeler 75.000 877.000 1.244.000 1.275.000 1.290.000
Sum opptjent egenkapital -827.000 -223.000 471.000 517.000 532.000
Sum egenkapital -77.000 527.000 1.221.000 1.267.000 1.282.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 152.000 350.000 23.000 9.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 877.000 1.244.000 1.276.000 1.290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 622.000 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 622.000 0 0 0
Varekostnad -42.000 -37.000 -25.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -565.000 -1.251.000 -46.000 -37.000 -86.000
Driftskostnader -607.000 -1.288.000 -71.000 -37.000 -86.000
Driftsresultat -607.000 -666.000 -71.000 -37.000 -86.000
Finansinntekter 3.000 6.000 12.000 19.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 3.000 6.000 12.000 19.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -604.000 -694.000 -45.000 -15.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 35.000 21.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 35.000 21.000 18.000
Varebeholdning 0 0 37.000 37.000 11.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 877.000 1.172.000 1.217.000 1.261.000
Sum omløpsmidler 75.000 877.000 1.209.000 1.254.000 1.272.000
Sum eiendeler 75.000 877.000 1.244.000 1.275.000 1.290.000
Sum opptjent egenkapital -827.000 -223.000 471.000 517.000 532.000
Sum egenkapital -77.000 527.000 1.221.000 1.267.000 1.282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 0 23.000 9.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 350.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 152.000 350.000 23.000 9.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 75.000 877.000 1.244.000 1.276.000 1.290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -77.000 527.000 1.186.000 1.245.000 1.264.000
Likviditetsgrad 1 0.5 2.5 5 139.3 159.0
Likviditetsgrad 2 0.5 2.5 5 135.3 157.7
Soliditet -102.7 60.1 98.2 99.3 99.4
Resultatgrad -107.1
Rentedekningsgrad -23.5
Gjeldsgrad 0.7 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -805.3 -75.3 -4.7 -1.4 -3.6
Signatur
28.01.2020
STYRETS LEDER SAMMEN MED TO STYREMEDLEMMER ELLER TRE STYREMEDLEMMER.
Prokurister
06.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jan SelleStyreleder67
Nils Eirik ÅdnanesStyremedlem38
Ola SteinsbøStyremedlem70
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Steinsbø Tomteselskap AS33.33 
Idealhus Eigedom AS33.33 
Bømlo Byggservice AS33.33 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00