Sør-Trøndelag Skøytekrets
Juridisk navn:  Sør-Trøndelag Skøytekrets
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91583476
Postboks 4595, Persaunet Fax:
7470 Trondheim 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune: www.klubbinfo.no/stsk
(ingen) (ingen)
Org.nr: 984066120
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 31.12.1950
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2009
Omsetning: 70.000
Resultat: -1.000
Egenkapital: 341.000
Regnskap for Sør-Trøndelag Skøytekrets
Resultat 2009
Driftsinntekter 70.000
Driftskostnader -80.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 8.000
Finanskostnader 0
Finans 8.000
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.000
Sum omløpsmidler 288.000
Sum eiendeler 341.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 341.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 341.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 70.000
Varekostnad -40.000
Lønninger -1.000
Avskrivning -1.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -38.000
Driftskostnader -80.000
Driftsresultat -9.000
Finansinntekter 8.000
Finanskostnader 0
Finans 8.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 53.000
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 53.000
Varebeholdning 20.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 268.000
Sum omløpsmidler 288.000
Sum eiendeler 341.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 341.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 341.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 288.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad -12.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3
Signatur
22.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Lars Kaarsberg BrechanStyreleder67
Maren Kværnø SuttonStyremedlem51
Tor OlsenStyremedlem74
Inger Johanne SundsvoldStyremedlem43
Einar Johan HolstadStyremedlem61
Jørn Egil AndreassenStyremedlem48
Espen KarlsrudStyremedlem44
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00