Pindsle Eiendom DA
Juridisk navn:  Pindsle Eiendom DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23113311
Postboks 1801 Vika c/o Property House, 6 etasje Haakon VIIs gate 1 Fax: 23113310
0123 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 984224214
Aksjekapital: 817.000 NOK
Etableringsdato: 12.02.2002
Foretakstype: DA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3,13%
Resultat  
  
3,39%
Egenkapital  
  
8,53%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.240.000 2.172.000 2.146.000 2.077.000 2.020.000
Resultat: 1.189.000 1.150.000 1.493.000 1.628.000 850.000
Egenkapital: 15.147.000 13.957.000 12.807.000 11.314.000 9.686.000
Regnskap for Pindsle Eiendom DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.240.000 2.172.000 2.146.000 2.077.000 2.020.000
Driftskostnader -510.000 -515.000 -561.000 -533.000 -760.000
Driftsresultat 1.730.000 1.658.000 1.584.000 1.543.000 1.259.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 127.000 1.000
Finanskostnader -543.000 -509.000 -93.000 -43.000 -410.000
Finans -541.000 -507.000 -91.000 84.000 -409.000
Resultat før skatt 1.189.000 1.150.000 1.493.000 1.628.000 850.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.189.000 1.150.000 1.493.000 1.628.000 850.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 12.145.000 12.470.000 12.802.000 13.131.000 13.461.000
Sum omløpsmidler 16.603.000 15.834.000 15.096.000 85.000 525.000
Sum eiendeler 28.748.000 28.304.000 27.898.000 13.216.000 13.986.000
Sum opptjent egenkapital 14.329.000 13.140.000 11.990.000 10.497.000 8.868.000
Sum egenkapital 15.147.000 13.957.000 12.807.000 11.314.000 9.686.000
Sum langsiktig gjeld 13.500.000 14.250.000 15.000.000 1.560.000 2.536.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 96.000 91.000 343.000 1.764.000
Sum gjeld og egenkapital 28.748.000 28.303.000 27.898.000 13.217.000 13.985.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.240.000 2.172.000 2.146.000 2.077.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 2.020.000
Driftsinntekter 2.240.000 2.172.000 2.146.000 2.077.000 2.020.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -325.000 -332.000 -329.000 -329.000 -329.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -185.000 -183.000 -232.000 -204.000 -431.000
Driftskostnader -510.000 -515.000 -561.000 -533.000 -760.000
Driftsresultat 1.730.000 1.658.000 1.584.000 1.543.000 1.259.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 127.000 1.000
Finanskostnader -543.000 -509.000 -93.000 -43.000 -410.000
Finans -541.000 -507.000 -91.000 84.000 -409.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.189.000 1.150.000 1.493.000 1.628.000 850.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 12.145.000 12.470.000 12.796.000 13.121.000 13.446.000
Maskiner anlegg 0 0 6.000 10.000 15.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 12.145.000 12.470.000 12.802.000 13.131.000 13.461.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 12.145.000 12.470.000 12.802.000 13.131.000 13.461.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 55.000 47.000 41.000 42.000
Andre fordringer 14.000 10.000 11.000 14.000 63.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.358.000 3.515.000 6.069.000 30.000 420.000
Sum omløpsmidler 16.603.000 15.834.000 15.096.000 85.000 525.000
Sum eiendeler 28.748.000 28.304.000 27.898.000 13.216.000 13.986.000
Sum opptjent egenkapital 14.329.000 13.140.000 11.990.000 10.497.000 8.868.000
Sum egenkapital 15.147.000 13.957.000 12.807.000 11.314.000 9.686.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 229.000 1.500.000
Sum langsiktig gjeld 13.500.000 14.250.000 15.000.000 1.560.000 2.536.000
Leverandørgjeld 5.000 10.000 8.000 107.000 255.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 86.000 83.000 6.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 102.000 96.000 91.000 343.000 1.764.000
Sum gjeld og egenkapital 28.748.000 28.303.000 27.898.000 13.217.000 13.985.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.501.000 15.738.000 15.005.000 -258.000 -1.239.000
Likviditetsgrad 1 162.8 164.9 165.9 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 162.8 164.9 165.9 0.2 0.3
Soliditet 52.7 49.3 45.9 85.6 69.3
Resultatgrad 77.2 76.3 73.8 74.3 62.3
Rentedekningsgrad 3.2 3.3 1 35.9 3.1
Gjeldsgrad 0.9 1 1.2 0.2 0.4
Total kapitalrentabilitet 6 5.9 5.7 12.6 9.0
Signatur
17.11.2020
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Jon Rune TrondsenStyreleder64
George Magnus HabenStyremedlem51
Johannes SjøflotStyremedlem67
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00