Petosan AS
Juridisk navn:  Petosan AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55254095
Unnelandsvegen 258 Unnelandsvegen 258 Fax: 55296907
5268 Haukeland 5268 Haukeland
Fylke: Kommune: petosan.com
Vestland Bergen
Org.nr: 984351984
Aksjekapital: 138.100 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 15.03.2002
Foretakstype: AS
Revisor: Ultima Revisjon As
Regnskapsfører: Jdk Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15,56%
Resultat  
  
-41,81%
Egenkapital  
  
24,03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 5.243.000 6.209.000 5.115.000 4.663.000 4.345.000
Resultat: 302.000 519.000 545.000 608.000 -181.000
Egenkapital: 3.845.000 3.100.000 2.820.000 2.274.000 1.666.000
Regnskap for Petosan AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 5.243.000 6.209.000 5.115.000 4.663.000 4.345.000
Driftskostnader -4.706.000 -5.479.000 -4.297.000 -3.827.000 -4.289.000
Driftsresultat 537.000 731.000 819.000 835.000 56.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -234.000 -211.000 -273.000 -227.000 -238.000
Finans -234.000 -211.000 -273.000 -227.000 -238.000
Resultat før skatt 302.000 519.000 545.000 608.000 -181.000
Skattekostnad -57.000 -239.000 0 0 0
Årsresultat 246.000 280.000 545.000 608.000 -181.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.473.000 12.258.000 9.459.000 8.974.000 7.453.000
Sum omløpsmidler 2.965.000 3.043.000 2.846.000 2.901.000 2.701.000
Sum eiendeler 16.438.000 15.301.000 12.305.000 11.875.000 10.154.000
Sum opptjent egenkapital 1.700.000 1.454.000 1.174.000 629.000 -645.000
Sum egenkapital 3.845.000 3.100.000 2.820.000 2.274.000 1.666.000
Sum langsiktig gjeld 8.250.000 8.737.000 8.327.000 7.902.000 5.217.000
Sum kortsiktig gjeld 4.342.000 3.465.000 1.158.000 1.698.000 3.272.000
Sum gjeld og egenkapital 16.438.000 15.302.000 12.305.000 11.875.000 10.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.918.000 5.863.000 4.972.000 4.663.000 4.345.000
Andre inntekter 325.000 345.000 143.000 0 0
Driftsinntekter 5.243.000 6.209.000 5.115.000 4.663.000 4.345.000
Varekostnad -3.497.000 -3.772.000 -2.919.000 -2.825.000 -2.604.000
Lønninger 76.000 -199.000 -73.000 -58.000 -122.000
Avskrivning -569.000 -657.000 -675.000 -665.000 -367.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -716.000 -851.000 -630.000 -279.000 -1.196.000
Driftskostnader -4.706.000 -5.479.000 -4.297.000 -3.827.000 -4.289.000
Driftsresultat 537.000 731.000 819.000 835.000 56.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -234.000 -211.000 -273.000 -227.000 -238.000
Finans -234.000 -211.000 -273.000 -227.000 -238.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 246.000 280.000 545.000 608.000 -181.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 9.360.000 8.146.000 5.397.000 4.965.000 3.683.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.113.000 4.113.000 4.062.000 4.009.000 3.770.000
Sum anleggsmidler 13.473.000 12.258.000 9.459.000 8.974.000 7.453.000
Varebeholdning 892.000 977.000 1.479.000 1.210.000 1.597.000
Kundefordringer 798.000 722.000 761.000 682.000 756.000
Andre fordringer 1.275.000 1.218.000 405.000 982.000 348.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 126.000 200.000 27.000 1.000
Sum omløpsmidler 2.965.000 3.043.000 2.846.000 2.901.000 2.701.000
Sum eiendeler 16.438.000 15.301.000 12.305.000 11.875.000 10.154.000
Sum opptjent egenkapital 1.700.000 1.454.000 1.174.000 629.000 -645.000
Sum egenkapital 3.845.000 3.100.000 2.820.000 2.274.000 1.666.000
Sum avsetninger til forpliktelser 296.000 239.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 869.000 940.000 986.000 930.000 1.323.000
Sum langsiktig gjeld 8.250.000 8.737.000 8.327.000 7.902.000 5.217.000
Leverandørgjeld 2.940.000 2.168.000 101.000 534.000 1.917.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 20.000 261.000 58.000 151.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 514.000 97.000 13.000 84.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 4.342.000 3.465.000 1.158.000 1.698.000 3.272.000
Sum gjeld og egenkapital 16.438.000 15.302.000 12.305.000 11.875.000 10.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.377.000 -422.000 1.688.000 1.203.000 -571.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 2.5 1.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.5 0.6 1.2 1.0 0.4
Soliditet 23.4 20.3 22.9 19.2 16.4
Resultatgrad 10.2 11.8 1 17.9 1.3
Rentedekningsgrad 2.3 3.5 3 3.7 0.2
Gjeldsgrad 3.3 3.9 3.4 4.2 5.1
Total kapitalrentabilitet 3.3 4.8 6.7 7.0 0.6
Signatur
15.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
 
Styre
NavnTittelAlder
Richard Stuart GodfreyStyreleder54
Anne HasselgreenStyremedlem53
Ole BarmanStyremedlem58
Merete BarmanStyremedlem59
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Erik Barman0.9463
Dentaco AS7.24 
Merete Barman0.8759
Vibeke Barman Michelsen0.9462
Ole Barman44.3258
Sanoral AS8.04 
Anne Hasselgreen28.9653
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00