Grimstad Hesteforening
Juridisk navn:  Grimstad Hesteforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55559654
C/O Per Jørgensen Grimstadholmen 37 C/O Per Jørgensen Grimstadholmen 37 Fax:
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984067259
Aksjekapital: 6 NOK
Etableringsdato: 29.12.2001
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 28.000
Resultat: 6.000
Egenkapital: 6.000
Regnskap for Grimstad Hesteforening
Resultat 2002
Driftsinntekter 28.000
Driftskostnader -22.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 6.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 6.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 28.000
Varekostnad -1.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -21.000
Driftskostnader -22.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 6.000
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 6.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 21.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 100.0
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
 
Styre
NavnTittelAlder
Per JørgensenStyreleder60
Ove Martin GrimstadStyremedlem61
John ØklandStyremedlem62
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00