Solberg Elektroinstallasjon As
Juridisk navn:  Solberg Elektroinstallasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62349990
Postboks 33 Strandsagvegen 13 Fax: 62344774
2381 Brumunddal 2383 Brumunddal
Fylke: Kommune: www.solberg-as.no
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 951274496
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 20.03.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Oppland Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
2,69%
Resultat  
  
-67,12%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 27.167.000 26.455.000 32.308.000 22.791.000 21.375.000
Resultat: 433.000 1.317.000 426.000 398.000 999.000
Egenkapital: 2.001.000 2.001.000 2.001.000 2.001.000 2.860.000
Regnskap for Solberg Elektroinstallasjon As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 27.167.000 26.455.000 32.308.000 22.791.000 21.375.000
Driftskostnader -26.727.000 -25.136.000 -31.885.000 -22.415.000 -20.351.000
Driftsresultat 440.000 1.319.000 423.000 376.000 1.023.000
Finansinntekter 21.000 18.000 35.000 61.000 32.000
Finanskostnader -27.000 -20.000 -31.000 -38.000 -56.000
Finans -6.000 -2.000 4.000 23.000 -24.000
Resultat før skatt 433.000 1.317.000 426.000 398.000 999.000
Skattekostnad -100.000 -318.000 -117.000 -109.000 -284.000
Årsresultat 333.000 1.000.000 308.000 289.000 715.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 337.000 172.000 254.000 486.000 842.000
Sum omløpsmidler 7.996.000 9.672.000 8.973.000 9.357.000 9.499.000
Sum eiendeler 8.333.000 9.844.000 9.227.000 9.843.000 10.341.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.001.000 2.001.000 2.001.000 2.001.000 2.860.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 260.000 692.000
Sum kortsiktig gjeld 6.333.000 7.843.000 7.226.000 7.582.000 6.790.000
Sum gjeld og egenkapital 8.334.000 9.844.000 9.227.000 9.843.000 10.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.088.000 26.373.000 32.226.000 22.791.000 21.375.000
Andre inntekter 79.000 83.000 83.000 0 0
Driftsinntekter 27.167.000 26.455.000 32.308.000 22.791.000 21.375.000
Varekostnad -10.319.000 -9.123.000 -16.879.000 -7.487.000 -6.420.000
Lønninger -13.567.000 -13.480.000 -12.290.000 -11.646.000 -11.173.000
Avskrivning -91.000 -49.000 -256.000 -558.000 -515.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.750.000 -2.484.000 -2.460.000 -2.724.000 -2.243.000
Driftskostnader -26.727.000 -25.136.000 -31.885.000 -22.415.000 -20.351.000
Driftsresultat 440.000 1.319.000 423.000 376.000 1.023.000
Finansinntekter 21.000 18.000 35.000 61.000 32.000
Finanskostnader -27.000 -20.000 -31.000 -38.000 -56.000
Finans -6.000 -2.000 4.000 23.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -333.000 -1.000.000 -308.000 -1.148.000 -715.000
Årsresultat 333.000 1.000.000 308.000 289.000 715.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 94.000 111.000 166.000 141.000 40.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 243.000 60.000 84.000 340.000 797.000
Sum varige driftsmidler 243.000 60.000 84.000 340.000 797.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 337.000 172.000 254.000 486.000 842.000
Varebeholdning 1.195.000 1.192.000 1.005.000 854.000 938.000
Kundefordringer 5.397.000 5.983.000 6.938.000 7.526.000 7.456.000
Andre fordringer 633.000 320.000 3.000 182.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 619.000 2.177.000 855.000 796.000 1.007.000
Sum omløpsmidler 7.996.000 9.672.000 8.973.000 9.357.000 9.499.000
Sum eiendeler 8.333.000 9.844.000 9.227.000 9.843.000 10.341.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2.001.000 2.001.000 2.001.000 2.001.000 2.860.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 24.000 12.000 853.000 809.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 260.000 692.000
Leverandørgjeld 430.000 177.000 361.000 405.000 1.009.000
Betalbar skatt 83.000 263.000 142.000 210.000 223.000
Skyldig offentlige avgifter 2.450.000 2.877.000 2.781.000 2.523.000 2.566.000
Utbytte -333.000 -1.000.000 -308.000 -1.148.000 -715.000
Annen kortsiktig gjeld 3.012.000 3.514.000 2.780.000 2.487.000 2.253.000
Sum kortsiktig gjeld 6.333.000 7.843.000 7.226.000 7.582.000 6.790.000
Sum gjeld og egenkapital 8.334.000 9.844.000 9.227.000 9.843.000 10.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.663.000 1.829.000 1.747.000 1.775.000 2.709.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3
Soliditet 2 20.3 21.7 20.3 27.7
Resultatgrad 1.6 5 1.3 1.6 4.8
Rentedekningsgrad 16.3 6 13.6 9.9 18.8
Gjeldsgrad 3.2 3.9 3.6 3.9 2.6
Total kapitalrentabilitet 5.5 13.6 5 4.4 10.2
Signatur
24.06.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
24.06.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Erik NytrøenStyreleder42
Tor Erik LagmannssveenStyremedlem51
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ee-Teknikk AS100.00 
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00