Høcom Norge AS
Juridisk navn:  Høcom Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55221500
Grimstadvegen 24 Grimstadvegen 24 Fax: 55221540
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune: www.hocom.no
Vestland Bergen
Org.nr: 951933279
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.06.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Ici Revisjon As
Regnskapsfører: M7 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11,32%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
12,23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 8.297.000 7.453.000 9.000.000 7.651.000 7.775.000
Resultat: 393.000 393.000 500.000 200.000 592.000
Egenkapital: 2.717.000 2.421.000 2.123.000 1.751.000 1.610.000
Regnskap for Høcom Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 8.297.000 7.453.000 9.000.000 7.651.000 7.775.000
Driftskostnader -7.898.000 -7.053.000 -8.489.000 -7.409.000 -7.162.000
Driftsresultat 398.000 400.000 510.000 242.000 613.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 7.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -9.000 -13.000 -50.000 -23.000
Finans -5.000 -7.000 -11.000 -43.000 -20.000
Resultat før skatt 393.000 393.000 500.000 200.000 592.000
Skattekostnad -97.000 -95.000 -128.000 -58.000 -167.000
Årsresultat 296.000 298.000 372.000 141.000 425.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.096.000 1.703.000 1.411.000 1.401.000 1.223.000
Sum omløpsmidler 1.889.000 2.175.000 2.035.000 1.617.000 1.793.000
Sum eiendeler 3.985.000 3.878.000 3.446.000 3.018.000 3.016.000
Sum opptjent egenkapital 2.617.000 2.321.000 2.023.000 1.651.000 1.510.000
Sum egenkapital 2.717.000 2.421.000 2.123.000 1.751.000 1.610.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.268.000 1.458.000 1.322.000 1.267.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 3.985.000 3.879.000 3.445.000 3.018.000 3.016.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.297.000 7.453.000 9.000.000 7.651.000 7.775.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.297.000 7.453.000 9.000.000 7.651.000 7.775.000
Varekostnad -6.116.000 -5.619.000 -6.985.000 -5.995.000 -5.779.000
Lønninger -916.000 -678.000 -885.000 -737.000 -813.000
Avskrivning -45.000 -39.000 -39.000 -34.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -821.000 -717.000 -580.000 -643.000 -564.000
Driftskostnader -7.898.000 -7.053.000 -8.489.000 -7.409.000 -7.162.000
Driftsresultat 398.000 400.000 510.000 242.000 613.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 7.000 3.000
Finanskostnader -6.000 -9.000 -13.000 -50.000 -23.000
Finans -5.000 -7.000 -11.000 -43.000 -20.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 296.000 298.000 372.000 141.000 425.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 84.000 72.000 69.000 61.000 71.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 72.000 77.000 116.000 155.000 37.000
Sum varige driftsmidler 72.000 77.000 116.000 155.000 37.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.940.000 1.554.000 1.226.000 1.185.000 1.115.000
Sum anleggsmidler 2.096.000 1.703.000 1.411.000 1.401.000 1.223.000
Varebeholdning 1.034.000 976.000 1.269.000 847.000 802.000
Kundefordringer 216.000 175.000 121.000 133.000 148.000
Andre fordringer 204.000 534.000 141.000 80.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 435.000 490.000 504.000 557.000 822.000
Sum omløpsmidler 1.889.000 2.175.000 2.035.000 1.617.000 1.793.000
Sum eiendeler 3.985.000 3.878.000 3.446.000 3.018.000 3.016.000
Sum opptjent egenkapital 2.617.000 2.321.000 2.023.000 1.651.000 1.510.000
Sum egenkapital 2.717.000 2.421.000 2.123.000 1.751.000 1.610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 429.000 517.000 599.000 494.000 421.000
Betalbar skatt 0 0 123.000 26.000 129.000
Skyldig offentlige avgifter 62.000 216.000 159.000 185.000 97.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 777.000 724.000 441.000 563.000 758.000
Sum kortsiktig gjeld 1.268.000 1.458.000 1.322.000 1.267.000 1.406.000
Sum gjeld og egenkapital 3.985.000 3.879.000 3.445.000 3.018.000 3.016.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 621.000 717.000 713.000 350.000 387.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.5 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.8 0.6 0.6 0.8
Soliditet 68.2 62.4 61.6 5 53.4
Resultatgrad 4.8 5.4 5.7 3.2 7.9
Rentedekningsgrad 66.3 44.4 39.2 4.8 26.8
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 1 10.4 14.9 8.3 20.4
Signatur
26.05.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ola Mathias JohannessenStyreleder55
Cathrine Landaas JohannessenStyremedlem50
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ola Mathias Johannessen70.0055
Cathrine Landaas Johannessen30.0050
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00