Høcom Norge AS
Juridisk navn:  Høcom Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55221500
Grimstadvegen 24 Grimstadvegen 24 Fax: 55221540
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune: www.hocom.no
Hordaland Bergen
Org.nr: 951933279
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 01.06.1989
Foretakstype: AS
Revisor: Ici Revisjon As
Regnskapsfører: M7 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17,19%
Resultat  
  
-21,4%
Egenkapital  
  
14,04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.453.000 9.000.000 7.651.000 7.775.000 6.807.000
Resultat: 393.000 500.000 200.000 592.000 235.000
Egenkapital: 2.421.000 2.123.000 1.751.000 1.610.000 1.185.000
Regnskap for Høcom Norge AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.453.000 9.000.000 7.651.000 7.775.000 6.807.000
Driftskostnader -7.053.000 -8.489.000 -7.409.000 -7.162.000 -6.570.000
Driftsresultat 400.000 510.000 242.000 613.000 238.000
Finansinntekter 2.000 2.000 7.000 3.000 6.000
Finanskostnader -9.000 -13.000 -50.000 -23.000 -8.000
Finans -7.000 -11.000 -43.000 -20.000 -2.000
Resultat før skatt 393.000 500.000 200.000 592.000 235.000
Skattekostnad -95.000 -128.000 -58.000 -167.000 -69.000
Årsresultat 298.000 372.000 141.000 425.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.703.000 1.411.000 1.401.000 1.223.000 1.112.000
Sum omløpsmidler 2.175.000 2.035.000 1.617.000 1.793.000 1.739.000
Sum eiendeler 3.878.000 3.446.000 3.018.000 3.016.000 2.851.000
Sum opptjent egenkapital 2.321.000 2.023.000 1.651.000 1.510.000 1.085.000
Sum egenkapital 2.421.000 2.123.000 1.751.000 1.610.000 1.185.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.458.000 1.322.000 1.267.000 1.406.000 1.665.000
Sum gjeld og egenkapital 3.879.000 3.445.000 3.018.000 3.016.000 2.850.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.453.000 9.000.000 7.651.000 7.775.000 6.807.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.453.000 9.000.000 7.651.000 7.775.000 6.807.000
Varekostnad -5.619.000 -6.985.000 -5.995.000 -5.779.000 -5.331.000
Lønninger -678.000 -885.000 -737.000 -813.000 -612.000
Avskrivning -39.000 -39.000 -34.000 -6.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -717.000 -580.000 -643.000 -564.000 -590.000
Driftskostnader -7.053.000 -8.489.000 -7.409.000 -7.162.000 -6.570.000
Driftsresultat 400.000 510.000 242.000 613.000 238.000
Finansinntekter 2.000 2.000 7.000 3.000 6.000
Finanskostnader -9.000 -13.000 -50.000 -23.000 -8.000
Finans -7.000 -11.000 -43.000 -20.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 298.000 372.000 141.000 425.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 72.000 69.000 61.000 71.000 78.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 2.000
Driftsløsøre 77.000 116.000 155.000 37.000 0
Sum varige driftsmidler 77.000 116.000 155.000 37.000 2.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.554.000 1.226.000 1.185.000 1.115.000 1.032.000
Sum anleggsmidler 1.703.000 1.411.000 1.401.000 1.223.000 1.112.000
Varebeholdning 976.000 1.269.000 847.000 802.000 623.000
Kundefordringer 175.000 121.000 133.000 148.000 76.000
Andre fordringer 534.000 141.000 80.000 20.000 272.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 490.000 504.000 557.000 822.000 767.000
Sum omløpsmidler 2.175.000 2.035.000 1.617.000 1.793.000 1.739.000
Sum eiendeler 3.878.000 3.446.000 3.018.000 3.016.000 2.851.000
Sum opptjent egenkapital 2.321.000 2.023.000 1.651.000 1.510.000 1.085.000
Sum egenkapital 2.421.000 2.123.000 1.751.000 1.610.000 1.185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 517.000 599.000 494.000 421.000 485.000
Betalbar skatt 0 123.000 26.000 129.000 0
Skyldig offentlige avgifter 216.000 159.000 185.000 97.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 724.000 441.000 563.000 758.000 1.038.000
Sum kortsiktig gjeld 1.458.000 1.322.000 1.267.000 1.406.000 1.665.000
Sum gjeld og egenkapital 3.879.000 3.445.000 3.018.000 3.016.000 2.850.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 717.000 713.000 350.000 387.000 74.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.3 1.3 1.0
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.6 0.8 0.7
Soliditet 62.4 61.6 5 53.4 41.6
Resultatgrad 5.4 5.7 3.2 7.9 3.5
Rentedekningsgrad 44.4 39.2 4.8 26.8 30.5
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.7 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 10.4 14.9 8.3 20.4 8.6
Signatur
04.09.2012
SELSKAPETS SIGNATUR TILLIGGER
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
 
Styre
NavnTittelAlder
Ola Mathias JohannessenStyreleder54
Cathrine Landaas JohannessenStyremedlem49
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
Ola Mathias Johannessen70.0054
Cathrine Landaas Johannessen30.0049
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00