Magne Bergseth Sivilarkitekt Mnal
Juridisk navn:  Magne Bergseth Sivilarkitekt Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70009500
Havågvegen 52 Fax: 70009509
6065 Ulsteinvik 6068 Eiksund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ulstein
Org.nr: 985332878
Aksjekapital: 5.000 NOK
Etableringsdato: 04.02.2003
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Driv Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 181.000
Resultat: 97.000
Egenkapital: 5.000
Regnskap for Magne Bergseth Sivilarkitekt Mnal
Resultat 2019
Driftsinntekter 181.000
Driftskostnader -86.000
Driftsresultat 96.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt 97.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 5.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 181.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 181.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -86.000
Driftskostnader -86.000
Driftsresultat 96.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 6.000
Kundefordringer 15.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 16.000
Sum omløpsmidler 36.000
Sum eiendeler 36.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000
Sum kortsiktig gjeld 32.000
Sum gjeld og egenkapital 37.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.9
Soliditet 13.5
Resultatgrad 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.4
Total kapitalrentabilitet 262.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
 
Styre
NavnTittelAlder
 
Eiere
NavnEierprosentAlder
 
Denne tjenesten er levert av Bedriftsdatabasen AS
www.bdb.no
Tlf: 22 19 23 00