Åkrehamn Trålbøteri AS
Juridisk navn:  Åkrehamn Trålbøteri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52844520
Postboks 115 Øyavegen 60 Fax: 52844537
4296 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 917526230
Aksjekapital: 30.000.000 NOK
Antall ansatte: 70
Etableringsdato: 8/15/1963
Foretakstype: AS
Revisor: Vatnem Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-0.78%
Egenkapital  
  
1.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 142.259.000 0 0 0 0
Resultat: 3.456.000 3.483.000 1.272.000 2.876.000 7.975.000
Egenkapital: 83.812.000 82.220.000 79.649.000 78.763.000 76.771.000
Regnskap for  Åkrehamn Trålbøteri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 142.259.000 0 0 0 0
Driftskostnader -138.388.000 -126.446.000 -118.069.000 -110.372.000 -120.392.000
Driftsresultat 3.871.000 3.745.000 1.498.000 3.067.000 8.240.000
Finansinntekter 105.000 76.000 78.000 89.000 74.000
Finanskostnader -520.000 -338.000 -304.000 -280.000 -340.000
Finans -415.000 -262.000 -226.000 -191.000 -266.000
Resultat før skatt 3.456.000 3.483.000 1.272.000 2.876.000 7.975.000
Skattekostnad -874.000 -913.000 -385.000 -885.000 -2.176.000
Årsresultat 2.582.000 2.570.000 887.000 1.991.000 5.799.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.270.000 36.558.000 34.954.000 33.390.000 33.833.000
Sum omløpsmidler 72.359.000 69.730.000 63.070.000 67.024.000 64.618.000
Sum eiendeler 111.629.000 106.288.000 98.024.000 100.414.000 98.451.000
Sum opptjent egenkapital 53.812.000 52.220.000 49.649.000 48.763.000 46.771.000
Sum egenkapital 83.812.000 82.220.000 79.649.000 78.763.000 76.771.000
Sum langsiktig gjeld 6.579.000 4.513.000 1.834.000 2.274.000 2.817.000
Sum kortsiktig gjeld 21.238.000 19.555.000 16.541.000 19.377.000 18.863.000
Sum gjeld og egenkapital 111.629.000 106.288.000 98.024.000 100.414.000 98.451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 142.172.000 130.116.000 119.493.000 113.352.000 127.270.000
Andre inntekter 87.000 75.000 75.000 87.000 1.363.000
Driftsinntekter 142.259.000 0 0 0 0
Varekostnad -96.144.000 -86.409.000 -79.302.000 -71.948.000 -83.892.000
Lønninger -34.485.000 -32.807.000 -30.863.000 -30.886.000 -29.176.000
Avskrivning -2.601.000 -2.151.000 -2.080.000 -2.112.000 -2.166.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.158.000 -5.079.000 -5.824.000 -5.426.000 -5.158.000
Driftskostnader -138.388.000 -126.446.000 -118.069.000 -110.372.000 -120.392.000
Driftsresultat 3.871.000 3.745.000 1.498.000 3.067.000 8.240.000
Finansinntekter 105.000 76.000 78.000 89.000 74.000
Finanskostnader -520.000 -338.000 -304.000 -280.000 -340.000
Finans -415.000 -262.000 -226.000 -191.000 -266.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -990.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.582.000 2.570.000 887.000 1.991.000 5.799.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.654.000 1.704.000 1.669.000 1.638.000 1.095.000
Fast eiendom 31.341.000 29.829.000 27.731.000 28.418.000 29.440.000
Maskiner anlegg 2.231.000 522.000 695.000 973.000 1.144.000
Driftsløsøre 2.043.000 2.494.000 2.850.000 2.360.000 2.153.000
Sum varige driftsmidler 35.616.000 32.845.000 31.275.000 31.751.000 32.737.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000.000 2.009.000 2.010.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 39.270.000 36.558.000 34.954.000 33.390.000 33.833.000
Varebeholdning 50.437.000 52.278.000 50.294.000 49.098.000 48.423.000
Kundefordringer 21.300.000 15.857.000 11.174.000 13.046.000 12.269.000
Andre fordringer 394.000 606.000 301.000 381.000 501.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 229.000 988.000 1.302.000 4.499.000 3.425.000
Sum omløpsmidler 72.359.000 69.730.000 63.070.000 67.024.000 64.618.000
Sum eiendeler 111.629.000 106.288.000 98.024.000 100.414.000 98.451.000
Sum opptjent egenkapital 53.812.000 52.220.000 49.649.000 48.763.000 46.771.000
Sum egenkapital 83.812.000 82.220.000 79.649.000 78.763.000 76.771.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 416.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.579.000 4.513.000 1.834.000 2.274.000 2.817.000
Leverandørgjeld 8.082.000 9.260.000 6.300.000 6.488.000 5.539.000
Betalbar skatt 824.000 949.000 416.000 1.429.000 2.255.000
Skyldig offentlige avgifter 5.679.000 3.181.000 3.244.000 4.127.000 2.494.000
Utbytte -990.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.237.000 6.166.000 6.581.000 7.334.000 8.574.000
Sum kortsiktig gjeld 21.238.000 19.555.000 16.541.000 19.377.000 18.863.000
Sum gjeld og egenkapital 111.629.000 106.288.000 98.024.000 100.414.000 98.451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.121.000 50.175.000 46.529.000 47.647.000 45.755.000
Likviditetsgrad 1 3 3.6 3.8 3.5 3.4
Likviditetsgrad 2 1 0.9 0.8 1.0 0.9
Soliditet 75.1 77.4 81.3 78.4 78.0
Resultatgrad 2.7
Rentedekningsgrad 7.4 11.1 4.9 11.3 24.5
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.6 3.6 1.6 3.1 8.4
Signatur
11.05.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
11.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex