Økodrift Homlagarden AS
Juridisk navn:  Økodrift Homlagarden AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95215060
Aksnesvegen 70 Aksnesvegen 70 Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 991801421
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 39
Etableringsdato: 10/5/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.5%
Resultat  
  
-139.61%
Egenkapital  
  
-23.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.859.000 18.604.000 13.006.000 10.451.000 7.370.000
Resultat: -507.000 1.280.000 414.000 28.000 -22.000
Egenkapital: 1.335.000 1.744.000 779.000 473.000 464.000
Regnskap for  Økodrift Homlagarden AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.859.000 18.604.000 13.006.000 10.451.000 7.370.000
Driftskostnader -22.084.000 -17.159.000 -12.335.000 -10.204.000 -7.167.000
Driftsresultat -224.000 1.444.000 670.000 248.000 203.000
Finansinntekter 1.000 14.000 5.000 5.000 2.000
Finanskostnader -284.000 -178.000 -261.000 -224.000 -226.000
Finans -283.000 -164.000 -256.000 -219.000 -224.000
Resultat før skatt -507.000 1.280.000 414.000 28.000 -22.000
Skattekostnad 97.000 -315.000 -109.000 -19.000 6.000
Årsresultat -410.000 965.000 305.000 9.000 -16.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 285.000 1.606.000 1.893.000 1.610.000 1.726.000
Sum omløpsmidler 12.090.000 8.980.000 6.779.000 4.969.000 5.391.000
Sum eiendeler 12.375.000 10.586.000 8.672.000 6.579.000 7.117.000
Sum opptjent egenkapital 835.000 1.244.000 279.000 -27.000 -36.000
Sum egenkapital 1.335.000 1.744.000 779.000 473.000 464.000
Sum langsiktig gjeld 1.116.000 2.877.000 4.281.000 2.521.000 2.385.000
Sum kortsiktig gjeld 9.924.000 5.966.000 3.612.000 3.585.000 4.267.000
Sum gjeld og egenkapital 12.375.000 10.587.000 8.672.000 6.579.000 7.116.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.446.000 18.604.000 12.959.000 10.319.000 7.370.000
Andre inntekter 414.000 0 47.000 132.000 0
Driftsinntekter 21.859.000 18.604.000 13.006.000 10.451.000 7.370.000
Varekostnad -9.587.000 -7.448.000 -4.939.000 -3.344.000 -2.813.000
Lønninger -5.791.000 -4.130.000 -2.992.000 -1.892.000 -2.085.000
Avskrivning -267.000 -392.000 -312.000 -300.000 -219.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.439.000 -5.189.000 -4.686.000 -3.357.000 -2.614.000
Driftskostnader -22.084.000 -17.159.000 -12.335.000 -10.204.000 -7.167.000
Driftsresultat -224.000 1.444.000 670.000 248.000 203.000
Finansinntekter 1.000 14.000 5.000 5.000 2.000
Finanskostnader -284.000 -178.000 -261.000 -224.000 -226.000
Finans -283.000 -164.000 -256.000 -219.000 -224.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -410.000 965.000 305.000 9.000 -16.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 271.000 174.000 130.000 134.000 29.000
Fast eiendom 0 557.000 627.000 512.000 543.000
Maskiner anlegg 0 0 475.000 595.000 632.000
Driftsløsøre 9.000 870.000 656.000 364.000 517.000
Sum varige driftsmidler 9.000 1.427.000 1.758.000 1.471.000 1.692.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 285.000 1.606.000 1.893.000 1.610.000 1.726.000
Varebeholdning 3.767.000 3.496.000 3.189.000 2.595.000 3.906.000
Kundefordringer 8.075.000 5.277.000 3.226.000 1.268.000 1.372.000
Andre fordringer 50.000 50.000 50.000 201.000 46.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 198.000 158.000 313.000 904.000 66.000
Sum omløpsmidler 12.090.000 8.980.000 6.779.000 4.969.000 5.391.000
Sum eiendeler 12.375.000 10.586.000 8.672.000 6.579.000 7.117.000
Sum opptjent egenkapital 835.000 1.244.000 279.000 -27.000 -36.000
Sum egenkapital 1.335.000 1.744.000 779.000 473.000 464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.714.000 1.141.000 0 0 1.504.000
Sum langsiktig gjeld 1.116.000 2.877.000 4.281.000 2.521.000 2.385.000
Leverandørgjeld 5.022.000 3.140.000 2.269.000 2.673.000 1.997.000
Betalbar skatt 0 359.000 106.000 124.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 1.596.000 454.000 685.000 372.000 336.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 591.000 872.000 552.000 416.000 422.000
Sum kortsiktig gjeld 9.924.000 5.966.000 3.612.000 3.585.000 4.267.000
Sum gjeld og egenkapital 12.375.000 10.587.000 8.672.000 6.579.000 7.116.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.166.000 3.014.000 3.167.000 1.384.000 1.124.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.5 1 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 1 0.7 0.4
Soliditet 10.8 16.5 9 7.2 6.5
Resultatgrad - 7.8 5.2 2.4 2.8
Rentedekningsgrad -0.8 8.1 2.6 1.1 0.9
Gjeldsgrad 8.3 5.1 10.1 12.9 14.3
Total kapitalrentabilitet -1.8 13.8 7.8 3.8 2.9
Signatur
08.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
08.06.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex