Østhusmarka Vel
Juridisk navn:  Østhusmarka Vel
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51683100
C/O Bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum Zetlitzveien 2 Fax: 51683140
4001 Stavanger 4017 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 994567667
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/12/2009
Foretakstype: FLI
Regnskapsfører: Bate Boligbyggelag
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
40.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 65.000 0
Resultat: 79.000 0
Egenkapital: 124.000 88.000
Regnskap for  Østhusmarka Vel
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 65.000 0
Driftskostnader 14.000 0
Driftsresultat 79.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 79.000 0
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 80.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 125.000 186.000
Sum eiendeler 125.000 186.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 88.000
Sum egenkapital 124.000 88.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 97.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 185.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 65.000 0
Driftsinntekter 65.000 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 14.000 0
Driftskostnader 14.000 0
Driftsresultat 79.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 80.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 2.000 7.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 123.000 179.000
Sum omløpsmidler 125.000 186.000
Sum eiendeler 125.000 186.000
Sum opptjent egenkapital 124.000 88.000
Sum egenkapital 124.000 88.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 97.000
Sum kortsiktig gjeld 0 97.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 185.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 125.000 89.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 0 1.9
Soliditet 1 47.6
Resultatgrad 121.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 1.1
Total kapitalrentabilitet 63.7 0
Signatur
15.07.2019
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex