Østlandet Flis AS
Juridisk navn:  Østlandet Flis AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40033634
Ringgata 65 Ringgata 65 Fax: 62526416
2318 Hamar 2318 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 993083267
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/10/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 14.981.000 14.904.000 15.051.000 14.321.000
Resultat: 0 -308.000 163.000 58.000 37.000
Egenkapital: -7.151.000 -7.045.000 -6.727.000 -6.890.000 -7.008.000
Regnskap for  Østlandet Flis AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 14.981.000 14.904.000 15.051.000 14.321.000
Driftskostnader 0 -15.237.000 -14.685.000 -14.915.000 -14.259.000
Driftsresultat 0 -256.000 219.000 136.000 62.000
Finansinntekter 0 7.000 5.000 5.000 6.000
Finanskostnader 0 -59.000 -61.000 -82.000 -31.000
Finans 0 -52.000 -56.000 -77.000 -25.000
Resultat før skatt 0 -308.000 163.000 58.000 37.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -308.000 163.000 58.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 229.000 384.000 572.000 602.000 785.000
Sum omløpsmidler 2.679.000 3.019.000 2.888.000 2.459.000 2.817.000
Sum eiendeler 2.908.000 3.403.000 3.460.000 3.061.000 3.602.000
Sum opptjent egenkapital -7.249.000 -7.143.000 -6.825.000 -6.988.000 -7.106.000
Sum egenkapital -7.151.000 -7.045.000 -6.727.000 -6.890.000 -7.008.000
Sum langsiktig gjeld 7.425.000 7.515.000 7.595.000 7.685.000 7.925.000
Sum kortsiktig gjeld 2.634.000 2.933.000 2.591.000 2.266.000 2.685.000
Sum gjeld og egenkapital 2.908.000 3.403.000 3.459.000 3.061.000 3.602.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 14.349.000 14.586.000 14.739.000 13.961.000
Andre inntekter 0 632.000 318.000 312.000 360.000
Driftsinntekter 0 14.981.000 14.904.000 15.051.000 14.321.000
Varekostnad 0 -8.963.000 -9.086.000 -9.476.000 -9.163.000
Lønninger 0 -2.650.000 -2.322.000 -2.018.000 -1.767.000
Avskrivning 0 -182.000 -189.000 -201.000 -240.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -3.442.000 -3.088.000 -3.220.000 -3.089.000
Driftskostnader 0 -15.237.000 -14.685.000 -14.915.000 -14.259.000
Driftsresultat 0 -256.000 219.000 136.000 62.000
Finansinntekter 0 7.000 5.000 5.000 6.000
Finanskostnader 0 -59.000 -61.000 -82.000 -31.000
Finans 0 -52.000 -56.000 -77.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 -308.000 163.000 58.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 224.000 374.000 556.000 581.000 759.000
Sum varige driftsmidler 224.000 374.000 556.000 581.000 759.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 10.000 16.000 21.000 27.000
Sum anleggsmidler 229.000 384.000 572.000 602.000 785.000
Varebeholdning 1.994.000 1.976.000 1.924.000 1.851.000 1.593.000
Kundefordringer 445.000 764.000 671.000 436.000 1.098.000
Andre fordringer 113.000 161.000 162.000 83.000 28.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 127.000 119.000 130.000 89.000 98.000
Sum omløpsmidler 2.679.000 3.019.000 2.888.000 2.459.000 2.817.000
Sum eiendeler 2.908.000 3.403.000 3.460.000 3.061.000 3.602.000
Sum opptjent egenkapital -7.249.000 -7.143.000 -6.825.000 -6.988.000 -7.106.000
Sum egenkapital -7.151.000 -7.045.000 -6.727.000 -6.890.000 -7.008.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 229.000 480.000 445.000 216.000 495.000
Sum langsiktig gjeld 7.425.000 7.515.000 7.595.000 7.685.000 7.925.000
Leverandørgjeld 1.814.000 1.750.000 1.583.000 1.519.000 1.700.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 291.000 320.000 361.000 238.000 196.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 299.000 383.000 202.000 294.000 295.000
Sum kortsiktig gjeld 2.634.000 2.933.000 2.591.000 2.266.000 2.685.000
Sum gjeld og egenkapital 2.908.000 3.403.000 3.459.000 3.061.000 3.602.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 45.000 86.000 297.000 193.000 132.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5
Soliditet -245.9 -194.5 -225.1 -194.6
Resultatgrad -1.7 1.5 0.9 0.4
Rentedekningsgrad -4.3 3.6 1.7 2.2
Gjeldsgrad -1.4 -1.5 -1.5 -1.4 -1.5
Total kapitalrentabilitet 0 -7.3 6.5 4.6 1.9
Signatur
19.10.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex