Østlandske Eiendommer As
Juridisk navn:  Østlandske Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Prokurist AS Postboks 6718 St.Olavs plass c/o Prokurist as Martin Linges vei 25 Fax:
0130 Oslo 1364 Fornebu
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 921891962
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/16/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Prokurist As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
226.09%
Egenkapital  
  
263.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: 58.000 -46.000
Egenkapital: 36.000 -22.000
Regnskap for  Østlandske Eiendommer As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -70.000 -21.000
Driftsresultat -70.000 -21.000
Finansinntekter 1.054.000 0
Finanskostnader -926.000 -26.000
Finans 128.000 -26.000
Resultat før skatt 58.000 -46.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 58.000 -46.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.861.000 12.388.000
Sum omløpsmidler 1.874.000 5.652.000
Sum eiendeler 19.735.000 18.040.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -46.000
Sum egenkapital 36.000 -22.000
Sum langsiktig gjeld 19.691.000 11.800.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 6.262.000
Sum gjeld og egenkapital 19.734.000 18.040.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -70.000 -21.000
Driftskostnader -70.000 -21.000
Driftsresultat -70.000 -21.000
Finansinntekter 1.054.000 0
Finanskostnader -926.000 -26.000
Finans 128.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 58.000 -46.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 17.861.000 12.388.000
Sum anleggsmidler 17.861.000 12.388.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 1.229.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 9.000 5.652.000
Sum omløpsmidler 1.874.000 5.652.000
Sum eiendeler 19.735.000 18.040.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 -46.000
Sum egenkapital 36.000 -22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.691.000 11.800.000
Leverandørgjeld 8.000 26.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 6.236.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 6.262.000
Sum gjeld og egenkapital 19.734.000 18.040.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.866.000 -610.000
Likviditetsgrad 1 234.3 0.9
Likviditetsgrad 2 234.3 0.9
Soliditet 0.2 -0.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.8
Gjeldsgrad 547.2
Total kapitalrentabilitet 5 -0.1
Signatur
14.10.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
14.10.2020
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex