0001 Production As
Juridisk navn:  0001 Production As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Helge Mjømen c/o Helge Mjømen Fax:
5978 Mjømna 5978 Mjømna
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 919072083
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/14/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-167.57%
Egenkapital  
  
-66.35%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 105.000
Resultat: -50.000 74.000
Egenkapital: 35.000 104.000
Regnskap for  0001 Production As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 105.000
Driftskostnader -50.000 -31.000
Driftsresultat -50.000 74.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -50.000 74.000
Skattekostnad -1.000 0
Årsresultat -51.000 74.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 37.000 129.000
Sum eiendeler 37.000 129.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 74.000
Sum egenkapital 35.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 25.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000 129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 105.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 105.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -50.000 -31.000
Driftskostnader -50.000 -31.000
Driftsresultat -50.000 74.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -51.000 74.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 74.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 37.000 55.000
Sum omløpsmidler 37.000 129.000
Sum eiendeler 37.000 129.000
Sum opptjent egenkapital 5.000 74.000
Sum egenkapital 35.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0
Leverandørgjeld 0 25.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 25.000
Sum gjeld og egenkapital 36.000 129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 37.000 104.000
Likviditetsgrad 1 5.2
Likviditetsgrad 2 0 5.2
Soliditet 97.2 80.6
Resultatgrad 70.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.2
Total kapitalrentabilitet -138.9 57.4
Signatur
02.06.2017
Prokurister
02.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex