4p For People
Juridisk navn:  4p For People
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51113204
Hjellvik Hjellvikvegen 708 Hjellvik Hjellvikvegen 708 Fax: 55135733
5281 Valestrandsfossen 5281 Valestrandsfossen
Fylke: Kommune:
Hordaland Osterøy
Org.nr: 986725806
Aksjekapital: 1.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/2004
Foretakstype: STI
Tidligere navn: asia aid
Revisor: K-Team As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.69%
Resultat  
  
0.51%
Egenkapital  
  
44.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.686.000 2.137.000 1.529.000 1.498.000 1.227.000
Resultat: 197.000 196.000 154.000 -24.000 0
Egenkapital: 647.000 449.000 254.000 100.000 124.000
Regnskap for  4p For People
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.686.000 2.137.000 1.529.000 1.498.000 1.227.000
Driftskostnader -2.489.000 -1.942.000 -1.376.000 -1.522.000 -1.227.000
Driftsresultat 197.000 196.000 154.000 -24.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 197.000 196.000 154.000 -24.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 197.000 196.000 154.000 -24.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 649.000 451.000 244.000 90.000 113.000
Sum eiendeler 649.000 451.000 254.000 100.000 123.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 449.000 253.000 99.000 123.000
Sum egenkapital 647.000 449.000 254.000 100.000 124.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 649.000 450.000 254.000 100.000 124.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.137.000 0 0 0
Andre inntekter 2.686.000 0 1.529.000 1.498.000 1.227.000
Driftsinntekter 2.686.000 2.137.000 1.529.000 1.498.000 1.227.000
Varekostnad -2.273.000 -1.823.000 -1.308.000 -1.447.000 -1.149.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -216.000 -119.000 -68.000 -75.000 -78.000
Driftskostnader -2.489.000 -1.942.000 -1.376.000 -1.522.000 -1.227.000
Driftsresultat 197.000 196.000 154.000 -24.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 197.000 196.000 154.000 -24.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 0 0 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 31.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 24.000 24.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 618.000 420.000 220.000 66.000 90.000
Sum omløpsmidler 649.000 451.000 244.000 90.000 113.000
Sum eiendeler 649.000 451.000 254.000 100.000 123.000
Sum opptjent egenkapital 646.000 449.000 253.000 99.000 123.000
Sum egenkapital 647.000 449.000 254.000 100.000 124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 1.000 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 649.000 450.000 254.000 100.000 124.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 647.000 450.000 244.000 90.000 113.000
Likviditetsgrad 1 324.5 4
Likviditetsgrad 2 324.5 4 0 0.0 0.0
Soliditet 99.7 99.8 1 100.0 100.0
Resultatgrad 7.3 9.2 10.1 -1.6 0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 30.4 43.6 60.6 -24.0 0.0
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS FORMANN OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex