A.s.k As
Juridisk navn:  A.s.k As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Thorvald Erichsens Vei 7 Thorvald Erichsens Vei 7 Fax:
0274 Oslo 274 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 999008194
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/20/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Heimtun Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-108.83%
Egenkapital  
  
-9.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -80.000 906.000 -88.000 163.000 -94.000
Egenkapital: 805.000 885.000 -20.000 63.000 -57.000
Regnskap for  A.s.k As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -79.000 -105.000 -88.000 -76.000 -92.000
Driftsresultat -79.000 -106.000 -88.000 -77.000 -92.000
Finansinntekter 66.000 1.044.000 0 -61.000 172.000
Finanskostnader -67.000 -33.000 0 302.000 -174.000
Finans -1.000 1.011.000 0 241.000 -2.000
Resultat før skatt -80.000 906.000 -88.000 163.000 -94.000
Skattekostnad 0 0 5.000 -44.000 25.000
Årsresultat -80.000 906.000 -83.000 120.000 -69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 59.000 92.000 94.000 3.627.000
Sum omløpsmidler 2.258.000 2.216.000 13.000 22.000 362.000
Sum eiendeler 2.292.000 2.275.000 105.000 116.000 3.989.000
Sum opptjent egenkapital 784.000 864.000 -42.000 41.000 -79.000
Sum egenkapital 805.000 885.000 -20.000 63.000 -57.000
Sum langsiktig gjeld 1.486.000 1.390.000 125.000 5.000 3.605.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 48.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 2.292.000 2.276.000 105.000 116.000 3.989.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -25.000 -25.000 -25.000 -21.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -54.000 -80.000 -63.000 -55.000 -87.000
Driftskostnader -79.000 -105.000 -88.000 -76.000 -92.000
Driftsresultat -79.000 -106.000 -88.000 -77.000 -92.000
Finansinntekter 66.000 1.044.000 0 -61.000 172.000
Finanskostnader -67.000 -33.000 0 302.000 -174.000
Finans -1.000 1.011.000 0 241.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -80.000 906.000 -83.000 120.000 -69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 11.000 36.000 62.000 87.000 88.000
Sum varige driftsmidler 11.000 36.000 62.000 87.000 88.000
Sum finansielle anleggsmidler 23.000 23.000 30.000 8.000 3.508.000
Sum anleggsmidler 34.000 59.000 92.000 94.000 3.627.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.258.000 2.192.000 13.000 0 362.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 25.000 1.000 22.000 0
Sum omløpsmidler 2.258.000 2.216.000 13.000 22.000 362.000
Sum eiendeler 2.292.000 2.275.000 105.000 116.000 3.989.000
Sum opptjent egenkapital 784.000 864.000 -42.000 41.000 -79.000
Sum egenkapital 805.000 885.000 -20.000 63.000 -57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 5.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.486.000 1.390.000 125.000 5.000 3.605.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 7.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 41.000 441.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 48.000 441.000
Sum gjeld og egenkapital 2.292.000 2.276.000 105.000 116.000 3.989.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.258.000 2.216.000 13.000 -26.000 -79.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.5 0.9
Soliditet 35.1 38.9 54.3 -1.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.2 -3.2 0.5 0.5
Gjeldsgrad 1.8 1.6 -6.3 0.8 -71.0
Total kapitalrentabilitet -0.6 41.2 -83.8 -119.0 2.0
Signatur
29.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.09.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex