Aawi Eiendommer As
Juridisk navn:  Aawi Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55317724
Postboks 4082 Sandviken Koren Wibergs plass 2 Fax:
5835 Bergen 5003 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921858523
Aksjekapital: 70.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/10/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Aki Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.15%
Resultat  
  
-48.56%
Egenkapital  
  
68.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 11.851.000 11.833.000
Resultat: 2.500.000 4.860.000
Egenkapital: 11.679.000 6.932.000
Regnskap for  Aawi Eiendommer As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 11.851.000 11.833.000
Driftskostnader -8.765.000 -5.834.000
Driftsresultat 3.087.000 5.999.000
Finansinntekter 450.000 47.000
Finanskostnader -1.038.000 -1.187.000
Finans -588.000 -1.140.000
Resultat før skatt 2.500.000 4.860.000
Skattekostnad 2.248.000 -3.932.000
Årsresultat 4.748.000 928.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 53.542.000 52.671.000
Sum omløpsmidler 3.772.000 5.973.000
Sum eiendeler 57.314.000 58.644.000
Sum opptjent egenkapital 11.609.000 6.862.000
Sum egenkapital 11.679.000 6.932.000
Sum langsiktig gjeld 43.263.000 49.333.000
Sum kortsiktig gjeld 2.373.000 2.379.000
Sum gjeld og egenkapital 57.315.000 58.644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.835.000 0
Andre inntekter 17.000 11.833.000
Driftsinntekter 11.851.000 11.833.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -2.957.000 -1.859.000
Avskrivning -246.000 -168.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -5.562.000 -3.807.000
Driftskostnader -8.765.000 -5.834.000
Driftsresultat 3.087.000 5.999.000
Finansinntekter 450.000 47.000
Finanskostnader -1.038.000 -1.187.000
Finans -588.000 -1.140.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 4.748.000 928.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 553.000 0
Fast eiendom 25.555.000 25.675.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 105.000 143.000
Sum varige driftsmidler 25.660.000 25.818.000
Sum finansielle anleggsmidler 27.330.000 26.853.000
Sum anleggsmidler 53.542.000 52.671.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 365.000
Andre fordringer 0 430.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.040.000 5.178.000
Sum omløpsmidler 3.772.000 5.973.000
Sum eiendeler 57.314.000 58.644.000
Sum opptjent egenkapital 11.609.000 6.862.000
Sum egenkapital 11.679.000 6.932.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.296.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 43.263.000 49.333.000
Leverandørgjeld 671.000 297.000
Betalbar skatt 601.000 1.125.000
Skyldig offentlige avgifter 218.000 217.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 883.000 740.000
Sum kortsiktig gjeld 2.373.000 2.379.000
Sum gjeld og egenkapital 57.315.000 58.644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.399.000 3.594.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.5
Likviditetsgrad 2 1.6 2.5
Soliditet 20.4 11.8
Resultatgrad 2 50.7
Rentedekningsgrad 3 5.1
Gjeldsgrad 3.9 7.5
Total kapitalrentabilitet 6.2 10.3
Signatur
12.12.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex