Abk Holding AS
Juridisk navn:  Abk Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Martinsen Ringveien 40 C/O Martinsen Ringveien 40 Fax:
1386 Asker 1386 Asker
Fylke: Kommune:
Akershus Asker
Org.nr: 993231045
Aksjekapital: 1.001.000 NOK
Etableringsdato: 9/22/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Fh Revisjon AS
Regnskapsfører: Partner Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
239.92%
Resultat  
  
291.23%
Egenkapital  
  
7.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.973.000 1.463.000 38.867.000 475.000 0
Resultat: 4.593.000 1.174.000 38.664.000 436.000 -130.000
Egenkapital: 56.755.000 52.668.000 51.994.000 13.831.000 21.394.000
Regnskap for  Abk Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.973.000 1.463.000 38.867.000 475.000 0
Driftskostnader -373.000 -334.000 -314.000 -65.000 -183.000
Driftsresultat 4.600.000 1.129.000 38.553.000 410.000 -183.000
Finansinntekter 27.000 44.000 166.000 26.000 53.000
Finanskostnader -33.000 1.000 -56.000 0 0
Finans -6.000 45.000 110.000 26.000 53.000
Resultat før skatt 4.593.000 1.174.000 38.664.000 436.000 -130.000
Skattekostnad -7.000 0 0 0 0
Årsresultat 4.587.000 1.174.000 38.664.000 436.000 -130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.550.000 10.007.000 7.048.000 15.088.000 14.707.000
Sum omløpsmidler 42.715.000 43.185.000 45.584.000 6.742.000 6.695.000
Sum eiendeler 57.265.000 53.192.000 52.632.000 21.830.000 21.402.000
Sum opptjent egenkapital 50.756.000 46.169.000 44.995.000 6.732.000 12.295.000
Sum egenkapital 56.755.000 52.668.000 51.994.000 13.831.000 21.394.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 510.000 524.000 637.000 8.000.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 57.265.000 53.192.000 52.631.000 21.831.000 21.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 50.000 0 0
Andre inntekter 4.973.000 1.463.000 38.817.000 475.000 0
Driftsinntekter 4.973.000 1.463.000 38.867.000 475.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -373.000 -334.000 -314.000 -65.000 -183.000
Driftskostnader -373.000 -334.000 -314.000 -65.000 -183.000
Driftsresultat 4.600.000 1.129.000 38.553.000 410.000 -183.000
Finansinntekter 27.000 44.000 166.000 26.000 53.000
Finanskostnader -33.000 1.000 -56.000 0 0
Finans -6.000 45.000 110.000 26.000 53.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 0
Årsresultat 4.587.000 1.174.000 38.664.000 436.000 -130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.550.000 10.007.000 7.048.000 15.088.000 14.707.000
Sum anleggsmidler 14.550.000 10.007.000 7.048.000 15.088.000 14.707.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 334.000 0 433.000 0 0
Sum investeringer 41.324.000 42.726.000 41.110.000 6.093.000 5.230.000
Kasse, bank 1.057.000 459.000 4.040.000 649.000 1.465.000
Sum omløpsmidler 42.715.000 43.185.000 45.584.000 6.742.000 6.695.000
Sum eiendeler 57.265.000 53.192.000 52.632.000 21.830.000 21.402.000
Sum opptjent egenkapital 50.756.000 46.169.000 44.995.000 6.732.000 12.295.000
Sum egenkapital 56.755.000 52.668.000 51.994.000 13.831.000 21.394.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 0 0 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 20.000 37.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 510.000 524.000 637.000 8.000.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 57.265.000 53.192.000 52.631.000 21.831.000 21.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.205.000 42.661.000 44.947.000 -1.258.000 6.687.000
Likviditetsgrad 1 83.8 82.4 71.6 0.8 836.9
Likviditetsgrad 2 83.8 82.4 71.6 0.9 836.9
Soliditet 99.1 9 98.8 63.4 100.0
Resultatgrad 92.5 77.2 99.2 86.3
Rentedekningsgrad 139.4 688.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0.6 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.1 2.2 73.6 2.0 -0.6
Signatur
22.12.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex