Abkn
Juridisk navn:  Abkn
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 14 Solmoveien 4 Fax:
3618 Skollenborg 3618 Skollenborg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 988505404
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/15/2005
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-56.51%
Resultat  
  
-195.89%
Egenkapital  
  
-102.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2008 2007 2006
Omsetning: 1.025.000 2.357.000 1.274.000
Resultat: -584.000 609.000 593.000
Egenkapital: -17.000 721.000 465.000
Regnskap for  Abkn
Resultat 2008 2007 2006
Driftsinntekter 1.025.000 2.357.000 1.274.000
Driftskostnader -489.000 -1.044.000 -674.000
Driftsresultat 536.000 1.313.000 600.000
Finansinntekter 64.000 65.000 39.000
Finanskostnader -1.185.000 -768.000 -46.000
Finans -1.121.000 -703.000 -7.000
Resultat før skatt -584.000 609.000 593.000
Skattekostnad -153.000 -354.000 -156.000
Årsresultat -738.000 255.000 437.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 617.000 3.157.000
Sum omløpsmidler 234.000 1.563.000 298.000
Sum eiendeler 234.000 2.180.000 3.455.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -17.000 721.000 465.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.197.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 1.460.000 1.792.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 2.181.000 3.454.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.025.000 2.357.000 1.274.000
Varekostnad 0 -158.000 0
Lønninger -171.000 -335.000 -378.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -318.000 -551.000 -296.000
Driftskostnader -489.000 -1.044.000 -674.000
Driftsresultat 536.000 1.313.000 600.000
Finansinntekter 64.000 65.000 39.000
Finanskostnader -1.185.000 -768.000 -46.000
Finans -1.121.000 -703.000 -7.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -738.000 255.000 437.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0 1.592.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 617.000 3.157.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 208.000 0
Andre fordringer 260.000 0 0
Sum investeringer
Kasse, bank -25.000 1.355.000 298.000
Sum omløpsmidler 234.000 1.563.000 298.000
Sum eiendeler 234.000 2.180.000 3.455.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -17.000 721.000 465.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.197.000
Leverandørgjeld 2.000 3.000 2.000
Betalbar skatt 250.000 354.000 156.000
Skyldig offentlige avgifter 0 447.000 296.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 656.000 1.338.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 1.460.000 1.792.000
Sum gjeld og egenkapital 235.000 2.181.000 3.454.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -18.000 103.000 -1.494.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.1 0.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.2
Soliditet -7.2 33.1 13.5
Resultatgrad 52.3 55.7 47.1
Rentedekningsgrad 0.5 1.8 13.9
Gjeldsgrad -14.8 2.0 6.4
Total kapitalrentabilitet 255.3 63.2 18.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex