Agri As
Juridisk navn:  Agri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Gamle E6 656 Gamle E6 656 Fax:
7623 Ronglan 7623 Ronglan
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Levanger
Org.nr: 918707492
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/21/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Berg Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
94.73%
Resultat  
  
127.92%
Egenkapital  
  
185.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.515.000 778.000
Resultat: 1.249.000 548.000
Egenkapital: 1.478.000 517.000
Regnskap for  Agri As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.515.000 778.000
Driftskostnader -267.000 -230.000
Driftsresultat 1.249.000 548.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt 1.249.000 548.000
Skattekostnad -287.000 -132.000
Årsresultat 961.000 417.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.157.000 0
Sum omløpsmidler 608.000 776.000
Sum eiendeler 1.765.000 776.000
Sum opptjent egenkapital 1.378.000 417.000
Sum egenkapital 1.478.000 517.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 287.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 1.765.000 776.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.515.000 778.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.515.000 778.000
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 -4.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -267.000 -226.000
Driftskostnader -267.000 -230.000
Driftsresultat 1.249.000 548.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 961.000 417.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.157.000 0
Sum anleggsmidler 1.157.000 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 146.000
Andre fordringer 0 -18.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 608.000 647.000
Sum omløpsmidler 608.000 776.000
Sum eiendeler 1.765.000 776.000
Sum opptjent egenkapital 1.378.000 417.000
Sum egenkapital 1.478.000 517.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 287.000 132.000
Skyldig offentlige avgifter 0 127.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 287.000 259.000
Sum gjeld og egenkapital 1.765.000 776.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 321.000 517.000
Likviditetsgrad 1 2.1 3
Likviditetsgrad 2 2.1 3
Soliditet 83.7 66.6
Resultatgrad 82.4 70.4
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.2 0.5
Total kapitalrentabilitet 70.8 70.6
Signatur
16.03.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex