Best Western Oslo Airport Hotell
Juridisk navn:  Airport Hotelldrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63949500
Museumsvegen 26 Søndre Gardermoen Fax: 63949501
2060 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 980599299
Aksjekapital: 4.100.000 NOK
Antall ansatte: 83
Etableringsdato: 2/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.58%
Resultat  
  
157.78%
Egenkapital  
  
-0.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 48.455.000 41.562.000 36.001.000 38.550.000 38.115.000
Resultat: 116.000 45.000 -2.556.000 -779.000 1.546.000
Egenkapital: 11.279.000 11.335.000 11.385.000 11.367.000 11.307.000
Regnskap for  Best Western Oslo Airport Hotell
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 48.455.000 41.562.000 36.001.000 38.550.000 38.115.000
Driftskostnader -48.832.000 -41.492.000 -38.552.000 -39.319.000 -36.553.000
Driftsresultat -376.000 71.000 -2.552.000 -768.000 1.562.000
Finansinntekter 512.000 8.000 22.000 11.000 7.000
Finanskostnader -21.000 -34.000 -26.000 -21.000 -23.000
Finans 491.000 -26.000 -4.000 -10.000 -16.000
Resultat før skatt 116.000 45.000 -2.556.000 -779.000 1.546.000
Skattekostnad -39.000 -23.000 0 0 -337.000
Årsresultat 76.000 22.000 -2.556.000 -779.000 1.209.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.605.000 639.000 790.000 615.000 625.000
Sum omløpsmidler 19.502.000 16.521.000 16.500.000 16.219.000 16.818.000
Sum eiendeler 21.107.000 17.160.000 17.290.000 16.834.000 17.443.000
Sum opptjent egenkapital 7.179.000 7.235.000 7.285.000 7.267.000 7.207.000
Sum egenkapital 11.279.000 11.335.000 11.385.000 11.367.000 11.307.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.828.000 5.825.000 5.905.000 5.467.000 6.135.000
Sum gjeld og egenkapital 21.107.000 17.160.000 17.290.000 16.834.000 17.442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.455.000 41.562.000 36.001.000 38.279.000 38.115.000
Andre inntekter 0 0 0 271.000 0
Driftsinntekter 48.455.000 41.562.000 36.001.000 38.550.000 38.115.000
Varekostnad -5.173.000 -4.682.000 -4.803.000 -5.145.000 -4.887.000
Lønninger -18.032.000 -15.880.000 -14.859.000 -15.608.000 -14.164.000
Avskrivning -154.000 -177.000 -274.000 -343.000 -390.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.473.000 -20.753.000 -18.616.000 -18.223.000 -17.112.000
Driftskostnader -48.832.000 -41.492.000 -38.552.000 -39.319.000 -36.553.000
Driftsresultat -376.000 71.000 -2.552.000 -768.000 1.562.000
Finansinntekter 512.000 8.000 22.000 11.000 7.000
Finanskostnader -21.000 -34.000 -26.000 -21.000 -23.000
Finans 491.000 -26.000 -4.000 -10.000 -16.000
Konsernbidrag -132.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 76.000 22.000 -2.556.000 -779.000 1.209.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 696.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 876.000 606.000 758.000 609.000 589.000
Sum varige driftsmidler 1.573.000 606.000 758.000 609.000 589.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 33.000 33.000 6.000 36.000
Sum anleggsmidler 1.605.000 639.000 790.000 615.000 625.000
Varebeholdning 606.000 354.000 265.000 337.000 278.000
Kundefordringer 1.015.000 1.530.000 1.204.000 1.484.000 1.166.000
Andre fordringer 494.000 360.000 14.293.000 13.316.000 14.463.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.412.000 969.000 738.000 1.082.000 911.000
Sum omløpsmidler 19.502.000 16.521.000 16.500.000 16.219.000 16.818.000
Sum eiendeler 21.107.000 17.160.000 17.290.000 16.834.000 17.443.000
Sum opptjent egenkapital 7.179.000 7.235.000 7.285.000 7.267.000 7.207.000
Sum egenkapital 11.279.000 11.335.000 11.385.000 11.367.000 11.307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 193.000 190.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.066.000 1.215.000 2.357.000 951.000 1.487.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.061.000 862.000 792.000 927.000 863.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.509.000 3.558.000 2.756.000 3.589.000 3.785.000
Sum kortsiktig gjeld 9.828.000 5.825.000 5.905.000 5.467.000 6.135.000
Sum gjeld og egenkapital 21.107.000 17.160.000 17.290.000 16.834.000 17.442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.674.000 10.696.000 10.595.000 10.752.000 10.683.000
Likviditetsgrad 1 2 2.8 2.8 3.0 2.7
Likviditetsgrad 2 1.9 2.8 2.7 3.0 2.7
Soliditet 53.4 66.1 65.8 67.5 64.8
Resultatgrad -0.8 0.2 -7.1 -2.0 4.1
Rentedekningsgrad -17.9 2.1 -98.2 -36.0 68.2
Gjeldsgrad 0.9 0.5 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.5 -14.6 -4.5 9.0
Signatur
03.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR HVER FOR SEG
ADOLFSEN ROGER
ADOLFSEN KRISTIAN ARNE
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex