Akvakultur I Vesterålen As
Juridisk navn:  Akvakultur I Vesterålen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76118100
Gårdsøyveien 32 Gårdsøyveien 32 Fax: 76118101
8406 Sortland 8406 Sortland
Fylke: Kommune:
Nordland Sortland
Org.nr: 993505005
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 10/9/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Revicom As
Utvikling:
Omsetning  
  
224.93%
Resultat  
  
1052.91%
Egenkapital  
  
46.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 81.851.000 25.190.000 27.976.000 6.776.000 38.994.000
Resultat: 15.034.000 1.304.000 2.820.000 -21.000 2.363.000
Egenkapital: 36.858.000 25.235.000 23.248.000 20.954.000 10.999.000
Regnskap for  Akvakultur I Vesterålen As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 81.851.000 25.190.000 27.976.000 6.776.000 38.994.000
Driftskostnader -66.868.000 -24.021.000 -25.191.000 -6.837.000 -36.631.000
Driftsresultat 14.984.000 1.170.000 2.785.000 -61.000 2.364.000
Finansinntekter 50.000 135.000 37.000 68.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -28.000 -1.000
Finans 50.000 134.000 35.000 40.000 0
Resultat før skatt 15.034.000 1.304.000 2.820.000 -21.000 2.363.000
Skattekostnad -3.411.000 -178.000 -526.000 9.000 -649.000
Årsresultat 11.623.000 1.126.000 2.294.000 -12.000 1.715.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.430.000 5.981.000 6.530.000 7.342.000 6.946.000
Sum omløpsmidler 70.143.000 24.485.000 23.923.000 30.862.000 19.134.000
Sum eiendeler 75.573.000 30.466.000 30.453.000 38.204.000 26.080.000
Sum opptjent egenkapital 17.718.000 6.095.000 4.969.000 2.675.000 2.686.000
Sum egenkapital 36.858.000 25.235.000 23.248.000 20.954.000 10.999.000
Sum langsiktig gjeld 4.299.000 3.398.000 2.934.000 15.343.000 10.893.000
Sum kortsiktig gjeld 34.416.000 1.832.000 4.271.000 1.907.000 4.189.000
Sum gjeld og egenkapital 75.573.000 30.465.000 30.454.000 38.205.000 26.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 81.851.000 25.130.000 27.856.000 6.776.000 38.994.000
Andre inntekter 0 60.000 120.000 0 0
Driftsinntekter 81.851.000 25.190.000 27.976.000 6.776.000 38.994.000
Varekostnad -66.800.000 -22.858.000 -21.098.000 -17.079.000 -22.648.000
Lønninger -1.645.000 -1.426.000 -1.156.000 -1.077.000 -870.000
Avskrivning -703.000 -751.000 -878.000 -836.000 -852.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.479.000 -1.628.000 -2.059.000 -1.701.000 -1.400.000
Driftskostnader -66.868.000 -24.021.000 -25.191.000 -6.837.000 -36.631.000
Driftsresultat 14.984.000 1.170.000 2.785.000 -61.000 2.364.000
Finansinntekter 50.000 135.000 37.000 68.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -2.000 -28.000 -1.000
Finans 50.000 134.000 35.000 40.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 11.623.000 1.126.000 2.294.000 -12.000 1.715.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 4.088.000 4.238.000 4.630.000 4.957.000 4.063.000
Maskiner anlegg 569.000 801.000 777.000 1.049.000 1.354.000
Driftsløsøre 75.000 39.000 17.000 26.000 15.000
Sum varige driftsmidler 5.428.000 5.979.000 6.529.000 7.341.000 6.946.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 0
Sum anleggsmidler 5.430.000 5.981.000 6.530.000 7.342.000 6.946.000
Varebeholdning 19.183.000 14.605.000 11.927.000 14.004.000 0
Kundefordringer 23.539.000 11.000 226.000 576.000 60.000
Andre fordringer 2.266.000 1.912.000 20.000 981.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 25.155.000 7.956.000 7.984.000 1.648.000 585.000
Sum omløpsmidler 70.143.000 24.485.000 23.923.000 30.862.000 19.134.000
Sum eiendeler 75.573.000 30.466.000 30.453.000 38.204.000 26.080.000
Sum opptjent egenkapital 17.718.000 6.095.000 4.969.000 2.675.000 2.686.000
Sum egenkapital 36.858.000 25.235.000 23.248.000 20.954.000 10.999.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.299.000 3.398.000 2.934.000 3.812.000 135.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 636.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.299.000 3.398.000 2.934.000 15.343.000 10.893.000
Leverandørgjeld 31.658.000 1.652.000 1.813.000 1.712.000 41.000
Betalbar skatt 2.510.000 0 1.405.000 0 3.740.000
Skyldig offentlige avgifter 87.000 52.000 279.000 66.000 290.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 161.000 128.000 139.000 129.000 117.000
Sum kortsiktig gjeld 34.416.000 1.832.000 4.271.000 1.907.000 4.189.000
Sum gjeld og egenkapital 75.573.000 30.465.000 30.454.000 38.205.000 26.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 35.727.000 22.653.000 19.652.000 28.955.000 14.945.000
Likviditetsgrad 1 2 13. 5.6 16.2 4.6
Likviditetsgrad 2 1.5 5.4 2.9 8.9 4.6
Soliditet 48.8 82.8 76.3 54.8 42.2
Resultatgrad 18.3 4.6 10.0 -0.9 6.1
Rentedekningsgrad 1 1411.0 0.3 2365.0
Gjeldsgrad 1.1 0.2 0.3 0.8 1.4
Total kapitalrentabilitet 19.9 4.3 9.3 0.0 9.1
Signatur
13.06.2016
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.06.2016
STYRET KAN MEDDELE PROKURA.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex