Alda DA
Juridisk navn:  Alda DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48115061
V/Tore Alf Æsøy V/Tore Alf Æsøy Fax:
6918 Sør-Skorpa 6918 Sør-Skorpa
Fylke: Kommune:
Vestland Kinn
Org.nr: 985547416
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/30/2003
Foretakstype: DA
Regnskapsfører: Kinn Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 398.000
Resultat: -270.000
Egenkapital: 112.000
Regnskap for  Alda DA
Resultat 2018
Driftsinntekter 398.000
Driftskostnader -667.000
Driftsresultat -269.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -2.000
Finans -1.000
Resultat før skatt -270.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -270.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 297.000
Sum omløpsmidler 256.000
Sum eiendeler 553.000
Sum opptjent egenkapital 112.000
Sum egenkapital 112.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 441.000
Sum gjeld og egenkapital 553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 383.000
Andre inntekter 15.000
Driftsinntekter 398.000
Varekostnad 0
Lønninger -194.000
Avskrivning -41.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -432.000
Driftskostnader -667.000
Driftsresultat -269.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader -2.000
Finans -1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -270.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 297.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 297.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 18.000
Andre fordringer 132.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 107.000
Sum omløpsmidler 256.000
Sum eiendeler 553.000
Sum opptjent egenkapital 112.000
Sum egenkapital 112.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 155.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 260.000
Sum kortsiktig gjeld 441.000
Sum gjeld og egenkapital 553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -185.000
Likviditetsgrad 1 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet 20.3
Resultatgrad -67.6
Rentedekningsgrad -134.5
Gjeldsgrad 3.9
Total kapitalrentabilitet -48.5
Signatur
06.09.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.09.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex