Alf Birkeland Instrumentering As
Juridisk navn:  Alf Birkeland Instrumentering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90096372
Wilh. Wilhelmsens vei 25 Wilh. Wilhelmsens vei 25 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 998390168
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/14/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.07%
Resultat  
  
-10.17%
Egenkapital  
  
3.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.499.000 1.765.000 2.181.000 2.216.000 2.397.000
Resultat: 839.000 934.000 1.008.000 1.086.000 1.236.000
Egenkapital: 31.000 30.000 43.000 38.000 35.000
Regnskap for  Alf Birkeland Instrumentering As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.499.000 1.765.000 2.181.000 2.216.000 2.397.000
Driftskostnader -664.000 -833.000 -1.177.000 -1.138.000 -1.184.000
Driftsresultat 836.000 931.000 1.004.000 1.078.000 1.213.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 8.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 3.000 4.000 4.000 8.000 23.000
Resultat før skatt 839.000 934.000 1.008.000 1.086.000 1.236.000
Skattekostnad -193.000 -224.000 -253.000 -293.000 -334.000
Årsresultat 646.000 710.000 755.000 793.000 901.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.040.000 1.156.000 1.225.000 1.251.000 1.421.000
Sum eiendeler 1.040.000 1.156.000 1.225.000 1.251.000 1.421.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 13.000 8.000 5.000
Sum egenkapital 31.000 30.000 43.000 38.000 35.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.009.000 1.126.000 1.182.000 1.213.000 1.386.000
Sum gjeld og egenkapital 1.040.000 1.156.000 1.225.000 1.251.000 1.421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.499.000 1.948.000 2.169.000 2.212.000 2.449.000
Andre inntekter 0 -183.000 12.000 4.000 -51.000
Driftsinntekter 1.499.000 1.765.000 2.181.000 2.216.000 2.397.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -571.000 -738.000 -961.000 -960.000 -959.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -93.000 -95.000 -216.000 -178.000 -225.000
Driftskostnader -664.000 -833.000 -1.177.000 -1.138.000 -1.184.000
Driftsresultat 836.000 931.000 1.004.000 1.078.000 1.213.000
Finansinntekter 3.000 4.000 4.000 8.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 3.000 4.000 4.000 8.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -645.000 -723.000 -750.000 -790.000 -900.000
Årsresultat 646.000 710.000 755.000 793.000 901.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 143.000 61.000 216.000 212.000 509.000
Andre fordringer 2.000 3.000 6.000 6.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 894.000 1.092.000 1.002.000 1.033.000 906.000
Sum omløpsmidler 1.040.000 1.156.000 1.225.000 1.251.000 1.421.000
Sum eiendeler 1.040.000 1.156.000 1.225.000 1.251.000 1.421.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 0 13.000 8.000 5.000
Sum egenkapital 31.000 30.000 43.000 38.000 35.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 6.000 7.000 22.000
Betalbar skatt 193.000 224.000 253.000 293.000 334.000
Skyldig offentlige avgifter 106.000 96.000 171.000 121.000 130.000
Utbytte -645.000 -723.000 -750.000 -790.000 -900.000
Annen kortsiktig gjeld 63.000 81.000 2.000 2.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.009.000 1.126.000 1.182.000 1.213.000 1.386.000
Sum gjeld og egenkapital 1.040.000 1.156.000 1.225.000 1.251.000 1.421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 30.000 43.000 38.000 35.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.0 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1.1 1.1
Soliditet 3 2.6 3.5 3.0 2.5
Resultatgrad 55.8 52.7 4 48.6 50.6
Rentedekningsgrad 619.0
Gjeldsgrad 32.5 37.5 27.5 31.9 39.6
Total kapitalrentabilitet 80.7 80.9 82.3 86.8 87.1
Signatur
21.05.2012
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR
SEG ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex