Alfarheim Otnes AS
Juridisk navn:  Alfarheim Otnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62467134
Postboks 25 Otnes Otnes Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 981040643
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/24/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.18%
Resultat  
  
-48.28%
Egenkapital  
  
2.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 570.000 569.000 569.000 416.000 582.000
Resultat: 90.000 174.000 167.000 130.000 289.000
Egenkapital: -4.193.000 -4.283.000 -4.434.000 -4.581.000 -4.715.000
Regnskap for  Alfarheim Otnes AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 570.000 569.000 569.000 416.000 582.000
Driftskostnader -486.000 -402.000 -419.000 -308.000 -265.000
Driftsresultat 84.000 168.000 150.000 108.000 318.000
Finansinntekter 6.000 6.000 16.000 22.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -52.000
Finans 6.000 6.000 16.000 22.000 -29.000
Resultat før skatt 90.000 174.000 167.000 130.000 289.000
Skattekostnad 0 -22.000 -20.000 4.000 -4.000
Årsresultat 90.000 152.000 146.000 134.000 285.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.481.000 2.089.000 3.654.000 3.777.000 3.567.000
Sum omløpsmidler 739.000 668.000 777.000 609.000 678.000
Sum eiendeler 3.220.000 2.757.000 4.431.000 4.386.000 4.245.000
Sum opptjent egenkapital -4.393.000 -4.483.000 -4.634.000 -4.781.000 -4.915.000
Sum egenkapital -4.193.000 -4.283.000 -4.434.000 -4.581.000 -4.715.000
Sum langsiktig gjeld 6.948.000 6.986.000 8.821.000 8.911.000 8.941.000
Sum kortsiktig gjeld 465.000 55.000 44.000 57.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 3.220.000 2.758.000 4.431.000 4.387.000 4.245.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 570.000 569.000 569.000 416.000 582.000
Driftsinntekter 570.000 569.000 569.000 416.000 582.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -176.000 -171.000 -171.000 -171.000 -171.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -310.000 -231.000 -248.000 -137.000 -94.000
Driftskostnader -486.000 -402.000 -419.000 -308.000 -265.000
Driftsresultat 84.000 168.000 150.000 108.000 318.000
Finansinntekter 6.000 6.000 16.000 22.000 23.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -52.000
Finans 6.000 6.000 16.000 22.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 90.000 152.000 146.000 134.000 285.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.912.000 1.473.000 1.644.000 1.814.000 1.985.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.912.000 1.473.000 1.644.000 1.814.000 1.985.000
Sum finansielle anleggsmidler 569.000 616.000 2.011.000 1.963.000 1.582.000
Sum anleggsmidler 2.481.000 2.089.000 3.654.000 3.777.000 3.567.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 151.000 151.000 150.000 156.000 322.000
Andre fordringer 37.000 5.000 6.000 43.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 551.000 513.000 621.000 410.000 317.000
Sum omløpsmidler 739.000 668.000 777.000 609.000 678.000
Sum eiendeler 3.220.000 2.757.000 4.431.000 4.386.000 4.245.000
Sum opptjent egenkapital -4.393.000 -4.483.000 -4.634.000 -4.781.000 -4.915.000
Sum egenkapital -4.193.000 -4.283.000 -4.434.000 -4.581.000 -4.715.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.948.000 6.986.000 8.821.000 8.911.000 8.941.000
Leverandørgjeld 465.000 24.000 15.000 57.000 7.000
Betalbar skatt 0 22.000 16.000 0 4.000
Skyldig offentlige avgifter 0 9.000 13.000 0 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 465.000 55.000 44.000 57.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 3.220.000 2.758.000 4.431.000 4.387.000 4.245.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 274.000 613.000 733.000 552.000 659.000
Likviditetsgrad 1 1.6 12.1 17.7 10.7 35.7
Likviditetsgrad 2 1.6 12.1 17.7 10.7 35.7
Soliditet -130.2 -155.3 -100.1 -104.4 -111.1
Resultatgrad 14.7 29.5 26.4 26.0 54.6
Rentedekningsgrad 6.6
Gjeldsgrad -1.8 -1.6 -2.0 -2.0 -1.9
Total kapitalrentabilitet 2.8 6.3 3.7 3.0 8.0
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2015
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex