Alfarheim Otnes AS
Juridisk navn:  Alfarheim Otnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62467134
Postboks 25 Otnes Otnes Fax:
2485 Rendalen 2485 Rendalen
Fylke: Kommune:
Hedmark Rendalen
Org.nr: 981040643
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/24/1999
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.46%
Resultat  
  
98.89%
Egenkapital  
  
3.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 556.000 570.000 569.000 569.000 416.000
Resultat: 179.000 90.000 174.000 167.000 130.000
Egenkapital: -4.031.000 -4.193.000 -4.283.000 -4.434.000 -4.581.000
Regnskap for  Alfarheim Otnes AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 556.000 570.000 569.000 569.000 416.000
Driftskostnader -378.000 -486.000 -402.000 -419.000 -308.000
Driftsresultat 178.000 84.000 168.000 150.000 108.000
Finansinntekter 2.000 6.000 6.000 16.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 6.000 6.000 16.000 22.000
Resultat før skatt 179.000 90.000 174.000 167.000 130.000
Skattekostnad -18.000 0 -22.000 -20.000 4.000
Årsresultat 161.000 90.000 152.000 146.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.767.000 2.481.000 2.089.000 3.654.000 3.777.000
Sum omløpsmidler 627.000 739.000 668.000 777.000 609.000
Sum eiendeler 2.394.000 3.220.000 2.757.000 4.431.000 4.386.000
Sum opptjent egenkapital -4.231.000 -4.393.000 -4.483.000 -4.634.000 -4.781.000
Sum egenkapital -4.031.000 -4.193.000 -4.283.000 -4.434.000 -4.581.000
Sum langsiktig gjeld 6.321.000 6.948.000 6.986.000 8.821.000 8.911.000
Sum kortsiktig gjeld 105.000 465.000 55.000 44.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 2.395.000 3.220.000 2.758.000 4.431.000 4.387.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 556.000 570.000 569.000 569.000 416.000
Driftsinntekter 556.000 570.000 569.000 569.000 416.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -224.000 -176.000 -171.000 -171.000 -171.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -154.000 -310.000 -231.000 -248.000 -137.000
Driftskostnader -378.000 -486.000 -402.000 -419.000 -308.000
Driftsresultat 178.000 84.000 168.000 150.000 108.000
Finansinntekter 2.000 6.000 6.000 16.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 6.000 6.000 16.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 161.000 90.000 152.000 146.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.766.000 1.912.000 1.473.000 1.644.000 1.814.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.766.000 1.912.000 1.473.000 1.644.000 1.814.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 569.000 616.000 2.011.000 1.963.000
Sum anleggsmidler 1.767.000 2.481.000 2.089.000 3.654.000 3.777.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 156.000 151.000 151.000 150.000 156.000
Andre fordringer 23.000 37.000 5.000 6.000 43.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 448.000 551.000 513.000 621.000 410.000
Sum omløpsmidler 627.000 739.000 668.000 777.000 609.000
Sum eiendeler 2.394.000 3.220.000 2.757.000 4.431.000 4.386.000
Sum opptjent egenkapital -4.231.000 -4.393.000 -4.483.000 -4.634.000 -4.781.000
Sum egenkapital -4.031.000 -4.193.000 -4.283.000 -4.434.000 -4.581.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.321.000 6.948.000 6.986.000 8.821.000 8.911.000
Leverandørgjeld 77.000 465.000 24.000 15.000 57.000
Betalbar skatt 18.000 0 22.000 16.000 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 0 9.000 13.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 105.000 465.000 55.000 44.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 2.395.000 3.220.000 2.758.000 4.431.000 4.387.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 522.000 274.000 613.000 733.000 552.000
Likviditetsgrad 1 6 1.6 12.1 17.7 10.7
Likviditetsgrad 2 6 1.6 12.1 17.7 10.7
Soliditet -168.3 -130.2 -155.3 -100.1 -104.4
Resultatgrad 3 14.7 29.5 26.4 26.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.8 -1.6 -2.0 -2.0
Total kapitalrentabilitet 7.5 2.8 6.3 3.7 3.0
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex