Alfredsen Auto As
Juridisk navn:  Alfredsen Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Medtigården 13 Medtigården 13 Fax:
8100 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 817827942
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 9/14/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Noba Consulting As
Utvikling:
Omsetning  
  
132.84%
Resultat  
  
563.64%
Egenkapital  
  
571.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.836.000 1.218.000 101.000
Resultat: 204.000 -44.000 -14.000
Egenkapital: 132.000 -28.000 16.000
Regnskap for  Alfredsen Auto As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.836.000 1.218.000 101.000
Driftskostnader -2.614.000 -1.254.000 -115.000
Driftsresultat 223.000 -37.000 -14.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -7.000 0
Finans -19.000 -7.000 0
Resultat før skatt 204.000 -44.000 -14.000
Skattekostnad -45.000 0 0
Årsresultat 159.000 -44.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 32.000 15.000
Sum omløpsmidler 415.000 167.000 118.000
Sum eiendeler 482.000 199.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 -58.000 -14.000
Sum egenkapital 132.000 -28.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 88.000 50.000 0
Sum kortsiktig gjeld 263.000 176.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 483.000 198.000 133.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.836.000 1.218.000 101.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.836.000 1.218.000 101.000
Varekostnad -1.336.000 -665.000 -9.000
Lønninger -16.000 -1.000 0
Avskrivning -52.000 -4.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.210.000 -584.000 -101.000
Driftskostnader -2.614.000 -1.254.000 -115.000
Driftsresultat 223.000 -37.000 -14.000
Finansinntekter 1.000 0 0
Finanskostnader -20.000 -7.000 0
Finans -19.000 -7.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 159.000 -44.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 12.000 15.000
Driftsløsøre 67.000 20.000 0
Sum varige driftsmidler 67.000 32.000 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 32.000 15.000
Varebeholdning 272.000 0 0
Kundefordringer 80.000 67.000 88.000
Andre fordringer 2.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 62.000 97.000 30.000
Sum omløpsmidler 415.000 167.000 118.000
Sum eiendeler 482.000 199.000 133.000
Sum opptjent egenkapital 102.000 -58.000 -14.000
Sum egenkapital 132.000 -28.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 88.000 50.000 0
Leverandørgjeld 78.000 2.000 8.000
Betalbar skatt 45.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 42.000 -8.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 117.000 132.000 116.000
Sum kortsiktig gjeld 263.000 176.000 117.000
Sum gjeld og egenkapital 483.000 198.000 133.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 152.000 -9.000 1.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 1
Soliditet 27.3 -14.1 1
Resultatgrad 7.9 -13.9
Rentedekningsgrad 11.2 -5.3
Gjeldsgrad 2.7 -8.1 7.3
Total kapitalrentabilitet 46.4 -18.7 -10.5
Signatur
05.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
05.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex