Alm Larssen Holding AS
Juridisk navn:  Alm Larssen Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67141092
Elgefaret 29 Elgefaret 29 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 979476795
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/25/1997
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskaps-Centeret As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-84.84%
Egenkapital  
  
0.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 473.000 3.121.000 876.000 203.000 -66.000
Egenkapital: 8.811.000 8.738.000 6.917.000 7.342.000 8.338.000
Regnskap for  Alm Larssen Holding AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -32.000 -32.000 -37.000 -41.000 -43.000
Driftsresultat -32.000 -32.000 -37.000 -41.000 -43.000
Finansinntekter 612.000 3.572.000 1.729.000 416.000 57.000
Finanskostnader -106.000 -420.000 -817.000 -171.000 -80.000
Finans 506.000 3.152.000 912.000 245.000 -23.000
Resultat før skatt 473.000 3.121.000 876.000 203.000 -66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 473.000 3.121.000 876.000 203.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.388.000 3.388.000 4.367.000 4.367.000 2.067.000
Sum omløpsmidler 6.135.000 6.519.000 3.644.000 4.483.000 6.765.000
Sum eiendeler 9.523.000 9.907.000 8.011.000 8.850.000 8.832.000
Sum opptjent egenkapital 6.811.000 6.738.000 4.917.000 5.342.000 6.338.000
Sum egenkapital 8.811.000 8.738.000 6.917.000 7.342.000 8.338.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 712.000 1.169.000 1.094.000 1.509.000 494.000
Sum gjeld og egenkapital 9.523.000 9.907.000 8.011.000 8.851.000 8.832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -32.000 -32.000 -37.000 -41.000 -43.000
Driftskostnader -32.000 -32.000 -37.000 -41.000 -43.000
Driftsresultat -32.000 -32.000 -37.000 -41.000 -43.000
Finansinntekter 612.000 3.572.000 1.729.000 416.000 57.000
Finanskostnader -106.000 -420.000 -817.000 -171.000 -80.000
Finans 506.000 3.152.000 912.000 245.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -1.300.000 -1.000.000 -1.200.000 0
Årsresultat 473.000 3.121.000 876.000 203.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.088.000 1.088.000 1.088.000 1.088.000 1.088.000
Sum varige driftsmidler 1.088.000 1.088.000 1.088.000 1.088.000 1.088.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.300.000 2.300.000 3.279.000 3.279.000 979.000
Sum anleggsmidler 3.388.000 3.388.000 4.367.000 4.367.000 2.067.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 74.000 0 0 0
Andre fordringer 1.155.000 68.000 90.000 2.000 0
Sum investeringer 4.868.000 3.994.000 1.354.000 3.075.000 6.566.000
Kasse, bank 81.000 2.383.000 2.200.000 1.406.000 199.000
Sum omløpsmidler 6.135.000 6.519.000 3.644.000 4.483.000 6.765.000
Sum eiendeler 9.523.000 9.907.000 8.011.000 8.850.000 8.832.000
Sum opptjent egenkapital 6.811.000 6.738.000 4.917.000 5.342.000 6.338.000
Sum egenkapital 8.811.000 8.738.000 6.917.000 7.342.000 8.338.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 1.200.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -400.000 -1.300.000 -1.000.000 -1.200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 311.000 169.000 94.000 309.000 494.000
Sum kortsiktig gjeld 712.000 1.169.000 1.094.000 1.509.000 494.000
Sum gjeld og egenkapital 9.523.000 9.907.000 8.011.000 8.851.000 8.832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.423.000 5.350.000 2.550.000 2.974.000 6.271.000
Likviditetsgrad 1 8.6 5.6 3.3 3.0 13.7
Likviditetsgrad 2 8.6 5.6 3.4 3.0 13.7
Soliditet 92.5 88.2 86.3 83.0 94.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.3 -0.1 2.1 2.2 0.2
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet 6.1 35.7 21.1 4.2 0.2
Signatur
01.07.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.07.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex