Animal Voice Production AS
Juridisk navn:  Animal Voice Production AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22561147
Eckersbergs Gate 27 Eckersbergs Gate 27 Fax:
0266 Oslo 266 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 937529058
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Nitschke & Borgting Økonomibyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.05%
Resultat  
  
30.77%
Egenkapital  
  
-8.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.015.000 1.154.000 1.287.000 1.432.000 839.000
Resultat: -153.000 -221.000 212.000 260.000 31.000
Egenkapital: 1.568.000 1.721.000 1.942.000 1.782.000 1.584.000
Regnskap for  Animal Voice Production AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.015.000 1.154.000 1.287.000 1.432.000 839.000
Driftskostnader -1.300.000 -1.361.000 -1.080.000 -1.178.000 -833.000
Driftsresultat -285.000 -207.000 207.000 254.000 6.000
Finansinntekter 132.000 -15.000 5.000 6.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 132.000 -15.000 5.000 6.000 25.000
Resultat før skatt -153.000 -221.000 212.000 260.000 31.000
Skattekostnad 0 0 -51.000 -62.000 -8.000
Årsresultat -153.000 -221.000 160.000 198.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 110.000 67.000 89.000 27.000
Sum omløpsmidler 1.734.000 1.850.000 2.229.000 1.952.000 1.979.000
Sum eiendeler 1.857.000 1.960.000 2.296.000 2.041.000 2.006.000
Sum opptjent egenkapital 1.468.000 1.621.000 1.842.000 1.682.000 1.484.000
Sum egenkapital 1.568.000 1.721.000 1.942.000 1.782.000 1.584.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 289.000 238.000 354.000 259.000 422.000
Sum gjeld og egenkapital 1.857.000 1.959.000 2.296.000 2.041.000 2.006.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.008.000 1.149.000 1.287.000 1.427.000 834.000
Andre inntekter 8.000 5.000 0 5.000 5.000
Driftsinntekter 1.015.000 1.154.000 1.287.000 1.432.000 839.000
Varekostnad 0 -1.000 0 0 0
Lønninger -798.000 -790.000 -664.000 -693.000 -485.000
Avskrivning -59.000 -38.000 -22.000 -20.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -443.000 -532.000 -394.000 -465.000 -330.000
Driftskostnader -1.300.000 -1.361.000 -1.080.000 -1.178.000 -833.000
Driftsresultat -285.000 -207.000 207.000 254.000 6.000
Finansinntekter 132.000 -15.000 5.000 6.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 132.000 -15.000 5.000 6.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Årsresultat -153.000 -221.000 160.000 198.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 103.000 90.000 47.000 69.000 7.000
Sum varige driftsmidler 103.000 90.000 47.000 69.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Sum anleggsmidler 123.000 110.000 67.000 89.000 27.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 79.000 138.000 32.000 2.000
Andre fordringer 17.000 31.000 28.000 34.000 27.000
Sum investeringer 1.115.000 984.000 0 0 0
Kasse, bank 590.000 755.000 2.063.000 1.886.000 1.950.000
Sum omløpsmidler 1.734.000 1.850.000 2.229.000 1.952.000 1.979.000
Sum eiendeler 1.857.000 1.960.000 2.296.000 2.041.000 2.006.000
Sum opptjent egenkapital 1.468.000 1.621.000 1.842.000 1.682.000 1.484.000
Sum egenkapital 1.568.000 1.721.000 1.942.000 1.782.000 1.584.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 22.000 19.000 45.000 4.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 51.000 62.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 136.000 106.000 81.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 164.000 83.000 152.000 112.000 59.000
Sum kortsiktig gjeld 289.000 238.000 354.000 259.000 422.000
Sum gjeld og egenkapital 1.857.000 1.959.000 2.296.000 2.041.000 2.006.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.445.000 1.612.000 1.875.000 1.693.000 1.557.000
Likviditetsgrad 1 6 7.8 6.3 7.5 4.7
Likviditetsgrad 2 6 7.8 6.3 7.5 4.7
Soliditet 84.4 87.9 84.6 87.3 79.0
Resultatgrad -28.1 -17.9 16.1 17.7 0.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -8.2 -11.3 9.2 12.7 1.5
Signatur
07.06.2006
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex