Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Animalia As
Juridisk navn:  Animalia As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23059800
Postboks 396 Økern Lørenveien 38 Fax:
0513 Oslo 585 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919117060
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 95
Etableringsdato: 5/24/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.03%
Resultat  
  
-43.96%
Egenkapital  
  
11.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 134.204.000 134.245.000 0
Resultat: 1.142.000 2.038.000 0
Egenkapital: 8.429.000 7.561.000 100.000
Regnskap for  Animalia As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 134.204.000 134.245.000 0
Driftskostnader -133.619.000 -132.424.000 0
Driftsresultat 585.000 1.820.000 0
Finansinntekter 797.000 221.000 0
Finanskostnader -240.000 -4.000 0
Finans 557.000 217.000 0
Resultat før skatt 1.142.000 2.038.000 0
Skattekostnad -273.000 -477.000 0
Årsresultat 868.000 1.561.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 41.177.000 42.403.000 100.000
Sum eiendeler 41.177.000 42.403.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 2.430.000 1.561.000 0
Sum egenkapital 8.429.000 7.561.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 10.000 10.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.738.000 34.833.000 0
Sum gjeld og egenkapital 41.178.000 42.404.000 100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 29.377.000 30.640.000 0
Andre inntekter 104.827.000 103.605.000 0
Driftsinntekter 134.204.000 134.245.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -59.537.000 -58.075.000 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -74.082.000 -74.349.000 0
Driftskostnader -133.619.000 -132.424.000 0
Driftsresultat 585.000 1.820.000 0
Finansinntekter 797.000 221.000 0
Finanskostnader -240.000 -4.000 0
Finans 557.000 217.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 868.000 1.561.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.043.000 2.674.000 0
Andre fordringer 42.000 72.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 100.000
Sum omløpsmidler 41.177.000 42.403.000 100.000
Sum eiendeler 41.177.000 42.403.000 100.000
Sum opptjent egenkapital 2.430.000 1.561.000 0
Sum egenkapital 8.429.000 7.561.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 10.000 10.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 58.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.000 10.000 0
Leverandørgjeld 8.062.000 10.887.000 0
Betalbar skatt 273.000 467.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.477.000 4.332.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 20.868.000 19.147.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.738.000 34.833.000 0
Sum gjeld og egenkapital 41.178.000 42.404.000 100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.439.000 7.570.000 100.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 0
Soliditet 20.5 17.8 1
Resultatgrad 0.4 1.4
Rentedekningsgrad 2.4 4
Gjeldsgrad 3.9 4.6 0
Total kapitalrentabilitet 3.4 4.8 0
Signatur
12.03.2020
TO AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex