Arbeidskollega AS
Juridisk navn:  Arbeidskollega AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32269493
Nedre Eikervei 26 Nedre Eikervei 26 Fax: 32834677
3045 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Buskerud Drammen
Org.nr: 992184256
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 40
Etableringsdato: 2/2/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kopstad Og Kure Revisjon AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.79%
Resultat  
  
7343.75%
Egenkapital  
  
586.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 41.476.000 32.973.000 18.629.000 6.235.000 1.559.000
Resultat: 2.382.000 32.000 3.000 -232.000 -113.000
Egenkapital: 1.373.000 200.000 168.000 -235.000 29.000
Regnskap for  Arbeidskollega AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 41.476.000 32.973.000 18.629.000 6.235.000 1.559.000
Driftskostnader -39.224.000 -32.862.000 -18.580.000 -6.466.000 -1.673.000
Driftsresultat 2.251.000 111.000 49.000 -232.000 -115.000
Finansinntekter 160.000 10.000 7.000 1.000 2.000
Finanskostnader -30.000 -89.000 -53.000 -2.000 0
Finans 130.000 -79.000 -46.000 -1.000 2.000
Resultat før skatt 2.382.000 32.000 3.000 -232.000 -113.000
Skattekostnad -608.000 0 0 -32.000 32.000
Årsresultat 1.773.000 32.000 3.000 -264.000 -81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 911.000 340.000 279.000 311.000 32.000
Sum omløpsmidler 9.737.000 6.525.000 4.151.000 3.045.000 482.000
Sum eiendeler 10.648.000 6.865.000 4.430.000 3.356.000 514.000
Sum opptjent egenkapital 873.000 -300.000 -332.000 -335.000 -71.000
Sum egenkapital 1.373.000 200.000 168.000 -235.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 106.000 8.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.169.000 6.658.000 4.262.000 3.591.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 10.648.000 6.866.000 4.430.000 3.356.000 514.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.413.000 32.702.000 18.629.000 6.235.000 1.559.000
Andre inntekter 63.000 272.000 0 0 0
Driftsinntekter 41.476.000 32.973.000 18.629.000 6.235.000 1.559.000
Varekostnad -231.000 -301.000 -418.000 -50.000 0
Lønninger -32.433.000 -25.005.000 -14.592.000 -5.149.000 -1.473.000
Avskrivning -213.000 -98.000 -97.000 -18.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.202.000 -7.458.000 -3.473.000 -1.249.000 -200.000
Driftskostnader -39.224.000 -32.862.000 -18.580.000 -6.466.000 -1.673.000
Driftsresultat 2.251.000 111.000 49.000 -232.000 -115.000
Finansinntekter 160.000 10.000 7.000 1.000 2.000
Finanskostnader -30.000 -89.000 -53.000 -2.000 0
Finans 130.000 -79.000 -46.000 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Årsresultat 1.773.000 32.000 3.000 -264.000 -81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 32.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 768.000 328.000 266.000 299.000 0
Sum varige driftsmidler 768.000 328.000 266.000 299.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 143.000 13.000 13.000 13.000 0
Sum anleggsmidler 911.000 340.000 279.000 311.000 32.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.169.000 2.508.000 3.337.000 2.465.000 130.000
Andre fordringer 830.000 414.000 295.000 177.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.738.000 3.604.000 520.000 404.000 351.000
Sum omløpsmidler 9.737.000 6.525.000 4.151.000 3.045.000 482.000
Sum eiendeler 10.648.000 6.865.000 4.430.000 3.356.000 514.000
Sum opptjent egenkapital 873.000 -300.000 -332.000 -335.000 -71.000
Sum egenkapital 1.373.000 200.000 168.000 -235.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 771.000 114.000 181.000 0
Sum langsiktig gjeld 106.000 8.000 0 0 0
Leverandørgjeld 558.000 275.000 68.000 206.000 2.000
Betalbar skatt 608.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.971.000 2.932.000 2.273.000 1.377.000 205.000
Utbytte -600.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.031.000 2.679.000 1.807.000 1.827.000 278.000
Sum kortsiktig gjeld 9.169.000 6.658.000 4.262.000 3.591.000 485.000
Sum gjeld og egenkapital 10.648.000 6.866.000 4.430.000 3.356.000 514.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 568.000 -133.000 -111.000 -546.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.0 1.0 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0
Soliditet 12.9 2.9 3.8 -7.0 5.6
Resultatgrad 5.4 0.3 0.3 -3.7 -7.4
Rentedekningsgrad 80.4 1.4 1.1 -115.5
Gjeldsgrad 6.8 33.3 25.4 -15.3 16.7
Total kapitalrentabilitet 22.6 1.8 1.3 -6.9 -22.0
Signatur
30.10.2013
SIGMUND BORGE RAA
Prokurister
30.10.2013
SIGMUND BORGE RAA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Arbeidskollega AS
Velkommen til Arbeidskollega AS!
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex