As Johs Grønseth & Co
Juridisk navn:  As Johs Grønseth & Co
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Løkkestien 14 Rytterfaret 31 Fax: 33199404
1368 Stabekk 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 938531870
Aksjekapital: 100.920 NOK
Etableringsdato: 9/7/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: As Profina
Utvikling:
Omsetning  
  
4332.11%
Resultat  
  
280.99%
Egenkapital  
  
-92.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 8.421.000 190.000 600.000 677.000 684.000
Resultat: 5.283.000 -2.919.000 -6.813.000 -2.733.000 -5.659.000
Egenkapital: 267.000 3.446.000 6.365.000 13.178.000 15.911.000
Regnskap for  As Johs Grønseth & Co
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 8.421.000 190.000 600.000 677.000 684.000
Driftskostnader -3.103.000 -6.121.000 -2.696.000 -8.996.000 -5.477.000
Driftsresultat 5.318.000 -5.931.000 -2.096.000 -8.319.000 -4.794.000
Finansinntekter 104.000 5.522.000 1.067.000 8.513.000 1.166.000
Finanskostnader -139.000 -2.510.000 -5.785.000 -2.926.000 -2.031.000
Finans -35.000 3.012.000 -4.718.000 5.587.000 -865.000
Resultat før skatt 5.283.000 -2.919.000 -6.813.000 -2.733.000 -5.659.000
Skattekostnad 358.000 0 0 0 0
Årsresultat 5.642.000 -2.919.000 -6.813.000 -2.733.000 -5.659.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.653.000 13.386.000 14.159.000 13.385.000 14.939.000
Sum omløpsmidler 1.681.000 6.512.000 3.402.000 7.522.000 4.878.000
Sum eiendeler 3.334.000 19.898.000 17.561.000 20.907.000 19.817.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 -8.283.000 -5.364.000 0 61.000
Sum egenkapital 267.000 3.446.000 6.365.000 13.178.000 15.911.000
Sum langsiktig gjeld 0 13.046.000 10.500.000 7.000.000 2.000.000
Sum kortsiktig gjeld 3.067.000 3.405.000 695.000 729.000 1.905.000
Sum gjeld og egenkapital 3.334.000 19.897.000 17.560.000 20.907.000 19.816.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 532.000 0 0 0 0
Andre inntekter 7.889.000 190.000 600.000 677.000 684.000
Driftsinntekter 8.421.000 190.000 600.000 677.000 684.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.314.000 -5.044.000 -3.712.000 -3.603.000 -3.410.000
Avskrivning -47.000 0 -27.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.742.000 -1.077.000 1.043.000 -5.361.000 -2.035.000
Driftskostnader -3.103.000 -6.121.000 -2.696.000 -8.996.000 -5.477.000
Driftsresultat 5.318.000 -5.931.000 -2.096.000 -8.319.000 -4.794.000
Finansinntekter 104.000 5.522.000 1.067.000 8.513.000 1.166.000
Finanskostnader -139.000 -2.510.000 -5.785.000 -2.926.000 -2.031.000
Finans -35.000 3.012.000 -4.718.000 5.587.000 -865.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.642.000 -2.919.000 -6.813.000 -2.733.000 -5.659.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 27.000 59.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 27.000 59.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.653.000 13.386.000 14.159.000 13.358.000 14.879.000
Sum anleggsmidler 1.653.000 13.386.000 14.159.000 13.385.000 14.939.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 17.000 1.000 12.000 9.000
Andre fordringer 23.000 83.000 199.000 3.566.000 2.442.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.641.000 1.052.000 2.288.000 3.153.000 1.488.000
Sum omløpsmidler 1.681.000 6.512.000 3.402.000 7.522.000 4.878.000
Sum eiendeler 3.334.000 19.898.000 17.561.000 20.907.000 19.817.000
Sum opptjent egenkapital 166.000 -8.283.000 -5.364.000 0 61.000
Sum egenkapital 267.000 3.446.000 6.365.000 13.178.000 15.911.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 13.046.000 10.500.000 7.000.000 2.000.000
Leverandørgjeld 0 4.000 107.000 52.000 97.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 1.071.000 258.000 355.000 331.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.067.000 2.330.000 331.000 322.000 1.477.000
Sum kortsiktig gjeld 3.067.000 3.405.000 695.000 729.000 1.905.000
Sum gjeld og egenkapital 3.334.000 19.897.000 17.560.000 20.907.000 19.816.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.386.000 3.107.000 2.707.000 6.793.000 2.973.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1.9 4.9 10.3 2.6
Likviditetsgrad 2 0.5 1.9 4.9 10.4 2.6
Soliditet 8 17.3 36.2 63.0 80.3
Resultatgrad 63.2 -3121.6 -349.3 -1228.8 -700.9
Rentedekningsgrad 38.3 -2.4 -0.2 0.1 -1.8
Gjeldsgrad 11.5 4.8 1.8 0.6 0.2
Total kapitalrentabilitet 162.6 -2.1 -5.9 0.9 -18.3
Signatur
29.08.2017
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ETT AV STYRETS MEDLEMMER.
Prokurister
29.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex