As Landegode Handel
Juridisk navn:  As Landegode Handel
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75530929
Fenes Fax: 75530929
8098 Landegode 8098 Landegode
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 942958099
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Adminor As
Utvikling:
Omsetning  
  
17.67%
Resultat  
  
143.41%
Egenkapital  
  
26.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.878.000 1.596.000 1.435.000 1.442.000 1.402.000
Resultat: 314.000 129.000 -1.000 -19.000 23.000
Egenkapital: 1.175.000 931.000 831.000 832.000 847.000
Regnskap for  As Landegode Handel
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.878.000 1.596.000 1.435.000 1.442.000 1.402.000
Driftskostnader -1.565.000 -1.467.000 -1.432.000 -1.458.000 -1.379.000
Driftsresultat 313.000 128.000 3.000 -16.000 24.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -5.000 -5.000 -4.000
Finans 1.000 1.000 -4.000 -4.000 0
Resultat før skatt 314.000 129.000 -1.000 -19.000 23.000
Skattekostnad -70.000 -29.000 0 4.000 -5.000
Årsresultat 244.000 100.000 -1.000 -15.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 122.000 138.000 85.000 117.000
Sum omløpsmidler 1.273.000 975.000 829.000 851.000 829.000
Sum eiendeler 1.396.000 1.097.000 967.000 936.000 946.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 831.000 731.000 732.000 747.000
Sum egenkapital 1.175.000 931.000 831.000 832.000 847.000
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 4.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 165.000 136.000 104.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 1.395.000 1.097.000 967.000 936.000 946.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.878.000 1.596.000 1.435.000 1.392.000 1.402.000
Andre inntekter 0 0 0 50.000 0
Driftsinntekter 1.878.000 1.596.000 1.435.000 1.442.000 1.402.000
Varekostnad -1.169.000 -1.039.000 -984.000 -1.014.000 -1.033.000
Lønninger -165.000 -200.000 -208.000 -227.000 -174.000
Avskrivning -32.000 -33.000 -30.000 -32.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -199.000 -195.000 -210.000 -185.000 -153.000
Driftskostnader -1.565.000 -1.467.000 -1.432.000 -1.458.000 -1.379.000
Driftsresultat 313.000 128.000 3.000 -16.000 24.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -1.000 0 -5.000 -5.000 -4.000
Finans 1.000 1.000 -4.000 -4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 244.000 100.000 -1.000 -15.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 123.000 122.000 138.000 85.000 117.000
Sum varige driftsmidler 123.000 122.000 138.000 85.000 117.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 123.000 122.000 138.000 85.000 117.000
Varebeholdning 248.000 240.000 161.000 134.000 141.000
Kundefordringer 6.000 0 0 0 2.000
Andre fordringer 12.000 3.000 26.000 18.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.007.000 732.000 642.000 699.000 683.000
Sum omløpsmidler 1.273.000 975.000 829.000 851.000 829.000
Sum eiendeler 1.396.000 1.097.000 967.000 936.000 946.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 831.000 731.000 732.000 747.000
Sum egenkapital 1.175.000 931.000 831.000 832.000 847.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0 4.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1.000 0 0 4.000
Leverandørgjeld 121.000 115.000 101.000 65.000 54.000
Betalbar skatt 70.000 28.000 0 0 1.000
Skyldig offentlige avgifter 12.000 3.000 15.000 16.000 21.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.000 20.000 20.000 23.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 220.000 165.000 136.000 104.000 95.000
Sum gjeld og egenkapital 1.395.000 1.097.000 967.000 936.000 946.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.053.000 810.000 693.000 747.000 734.000
Likviditetsgrad 1 5.8 5.9 6.1 8.2 8.7
Likviditetsgrad 2 4.7 4.5 4.9 6.9 7.3
Soliditet 84.2 84.9 85.9 88.9 89.5
Resultatgrad 16.7 8 0.2 -1.1 1.7
Rentedekningsgrad 3 0.6 -3.2 7.0
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 22.6 11.8 0.4 -1.6 3.0
Signatur
11.07.2017
STYRETS LEDER.
Prokurister
11.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex