As Ship-Ring
Juridisk navn:  As Ship-Ring
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22148192
Heyerdals Vei 7 B Heyerdals Vei 7 B Fax:
0777 Oslo 777 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 922192286
Aksjekapital: 302.250 NOK
Etableringsdato: 6/3/1964 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Regnskapsfører: Nsv Invest As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
189.4%
Egenkapital  
  
-12.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 8.112.000 2.803.000 62.102.000 2.073.000 2.123.000
Egenkapital: 67.400.000 77.312.000 74.513.000 27.440.000 25.367.000
Regnskap for  As Ship-Ring
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -250.000 -283.000 -289.000 -136.000 -168.000
Driftsresultat -251.000 -283.000 -289.000 -136.000 -168.000
Finansinntekter 8.543.000 3.198.000 62.432.000 2.265.000 2.427.000
Finanskostnader -181.000 -112.000 -41.000 -57.000 -137.000
Finans 8.362.000 3.086.000 62.391.000 2.208.000 2.290.000
Resultat før skatt 8.112.000 2.803.000 62.102.000 2.073.000 2.123.000
Skattekostnad -24.000 -3.000 -30.000 0 0
Årsresultat 8.088.000 2.799.000 62.073.000 2.073.000 2.123.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.524.000 84.877.000 84.276.000 22.097.000 22.097.000
Sum omløpsmidler 5.457.000 4.801.000 9.799.000 13.075.000 13.110.000
Sum eiendeler 83.981.000 89.678.000 94.075.000 35.172.000 35.207.000
Sum opptjent egenkapital 67.097.000 76.859.000 74.060.000 26.987.000 24.914.000
Sum egenkapital 67.400.000 77.312.000 74.513.000 27.440.000 25.367.000
Sum langsiktig gjeld 16.557.000 12.362.000 4.510.000 7.731.000 9.839.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000 5.000 15.052.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 83.981.000 89.679.000 94.075.000 35.172.000 35.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
Avskrivning -8.000 -8.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -241.000 -273.000 -287.000 -134.000 -166.000
Driftskostnader -250.000 -283.000 -289.000 -136.000 -168.000
Driftsresultat -251.000 -283.000 -289.000 -136.000 -168.000
Finansinntekter 8.543.000 3.198.000 62.432.000 2.265.000 2.427.000
Finanskostnader -181.000 -112.000 -41.000 -57.000 -137.000
Finans 8.362.000 3.086.000 62.391.000 2.208.000 2.290.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -15.000.000 0 0
Årsresultat 8.088.000 2.799.000 62.073.000 2.073.000 2.123.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 24.000 32.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 24.000 32.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 78.500.000 84.845.000 84.276.000 22.097.000 22.097.000
Sum anleggsmidler 78.524.000 84.877.000 84.276.000 22.097.000 22.097.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 5.415.000 4.748.000 9.760.000 13.052.000 13.102.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 54.000 39.000 23.000 8.000
Sum omløpsmidler 5.457.000 4.801.000 9.799.000 13.075.000 13.110.000
Sum eiendeler 83.981.000 89.678.000 94.075.000 35.172.000 35.207.000
Sum opptjent egenkapital 67.097.000 76.859.000 74.060.000 26.987.000 24.914.000
Sum egenkapital 67.400.000 77.312.000 74.513.000 27.440.000 25.367.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 16.557.000 12.362.000 4.510.000 7.731.000 9.839.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 24.000 3.000 30.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Utbytte 0 0 -15.000.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 21.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000 5.000 15.052.000 1.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 83.981.000 89.679.000 94.075.000 35.172.000 35.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.432.000 4.796.000 -5.253.000 13.074.000 13.109.000
Likviditetsgrad 1 218.3 960.2 0.7 13075 13110.0
Likviditetsgrad 2 218.3 960.2 0.7 9999.9 13110.1
Soliditet 80.3 86.2 79.2 7 72.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.4 -2.5 -2.4 16.5
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.9 3.3 66.1 6.1 6.4
Signatur
21.06.2013
SELSKAPET TEGNES AV HVERT AV
STYRETS MEDLEMMER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex