Asaki As
Juridisk navn:  Asaki As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97199885
Elgefaret 58A Elgefaret 58A Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 912038696
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/28/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
431.18%
Egenkapital  
  
382.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 494.000 93.000 0 0 0
Egenkapital: 618.000 128.000 36.000 36.000 36.000
Regnskap for  Asaki As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 494.000 93.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 494.000 93.000 0 0 0
Resultat før skatt 494.000 93.000 0 0 0
Skattekostnad -1.000 0 0 0 0
Årsresultat 493.000 93.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 800.000 802.000 96.000 96.000 96.000
Sum omløpsmidler 52.000 33.000 32.000 32.000 32.000
Sum eiendeler 852.000 835.000 128.000 128.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 573.000 83.000 -9.000 -9.000 -9.000
Sum egenkapital 618.000 128.000 36.000 36.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 232.000 707.000 93.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 93.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 851.000 835.000 129.000 129.000 129.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 494.000 93.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 494.000 93.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 493.000 93.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 2.000 3.000 3.000 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 800.000 800.000 93.000 93.000 93.000
Sum anleggsmidler 800.000 802.000 96.000 96.000 96.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 33.000 32.000 32.000 32.000
Sum omløpsmidler 52.000 33.000 32.000 32.000 32.000
Sum eiendeler 852.000 835.000 128.000 128.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 573.000 83.000 -9.000 -9.000 -9.000
Sum egenkapital 618.000 128.000 36.000 36.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 232.000 707.000 93.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 93.000 93.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000 0 0 93.000 93.000
Sum gjeld og egenkapital 851.000 835.000 129.000 129.000 129.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 33.000 32.000 -61.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 5 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 5 0 0 0.3 0.4
Soliditet 72.6 15.3 27.9 27.9 27.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 5.5 2.6 2.6 2.6
Total kapitalrentabilitet 5 11.1 0 0 0.0
Signatur
07.06.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex