Aspøy Havbruk AS
Juridisk navn:  Aspøy Havbruk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51670900
Dokkgata 14 Aspøy Fax: 51670910
4014 Stavanger 4308 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 977470625
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.32%
Resultat  
  
-68.29%
Egenkapital  
  
3.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 139.000 241.000 115.000 0 0
Resultat: 39.000 123.000 60.000 -5.000 -5.000
Egenkapital: 1.318.000 1.279.000 1.147.000 -21.000 -15.000
Regnskap for  Aspøy Havbruk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 139.000 241.000 115.000 0 0
Driftskostnader -100.000 -118.000 -55.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat 39.000 123.000 60.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 39.000 123.000 60.000 -5.000 -5.000
Skattekostnad 0 8.000 2.000 0 0
Årsresultat 39.000 132.000 62.000 -5.000 -5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.933.000 2.619.000 2.619.000 38.000 38.000
Sum omløpsmidler 297.000 290.000 145.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 3.230.000 2.909.000 2.764.000 39.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 1.069.000 1.030.000 898.000 -270.000 -265.000
Sum egenkapital 1.318.000 1.279.000 1.147.000 -21.000 -15.000
Sum langsiktig gjeld 697.000 547.000 8.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.214.000 1.082.000 1.607.000 59.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 3.229.000 2.908.000 2.762.000 38.000 38.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 139.000 241.000 115.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 139.000 241.000 115.000 0 0
Varekostnad 0 -75.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -10.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -100.000 -43.000 -45.000 -5.000 -5.000
Driftskostnader -100.000 -118.000 -55.000 -5.000 -5.000
Driftsresultat 39.000 123.000 60.000 -5.000 -5.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 39.000 132.000 62.000 -5.000 -5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Fast eiendom 285.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 285.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.610.000 2.581.000 2.581.000 0 0
Sum anleggsmidler 2.933.000 2.619.000 2.619.000 38.000 38.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 31.000 19.000 137.000 0 0
Andre fordringer 101.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 165.000 271.000 5.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 297.000 290.000 145.000 1.000 1.000
Sum eiendeler 3.230.000 2.909.000 2.764.000 39.000 39.000
Sum opptjent egenkapital 1.069.000 1.030.000 898.000 -270.000 -265.000
Sum egenkapital 1.318.000 1.279.000 1.147.000 -21.000 -15.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 697.000 547.000 8.000 0 0
Leverandørgjeld 109.000 86.000 124.000 16.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 37.000 25.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.105.000 959.000 1.459.000 44.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 1.214.000 1.082.000 1.607.000 59.000 54.000
Sum gjeld og egenkapital 3.229.000 2.908.000 2.762.000 38.000 38.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -917.000 -792.000 -1.462.000 -58.000 -53.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 0.1 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.1 0 0.1
Soliditet 40.8 4 41.5 -55.3 -38.5
Resultatgrad 28.1 5 52.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.4 1.3 1.4 -2.8 -3.6
Total kapitalrentabilitet 1.2 4.2 2.2 -13.2 -12.8
Signatur
05.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex