At Melbøe As
Juridisk navn:  At Melbøe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 36 Kulturveien 3584 Fax:
8108 Misvær 8100 Misvær
Fylke: Kommune:
Nordland Bodø
Org.nr: 921492820
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/17/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pedersen Regnskapsservice As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: -183.000
Egenkapital: 512.000
Regnskap for  At Melbøe As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -183.000
Driftsresultat -183.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -183.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.603.000
Sum omløpsmidler 117.000
Sum eiendeler 1.720.000
Sum opptjent egenkapital -183.000
Sum egenkapital 512.000
Sum langsiktig gjeld 1.209.000
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -15.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -168.000
Driftskostnader -183.000
Driftsresultat -183.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 974.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 476.000
Sum varige driftsmidler 1.450.000
Sum finansielle anleggsmidler 153.000
Sum anleggsmidler 1.603.000
Varebeholdning 100.000
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 17.000
Sum omløpsmidler 117.000
Sum eiendeler 1.720.000
Sum opptjent egenkapital -183.000
Sum egenkapital 512.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.209.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 1.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 117.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 29.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.4
Total kapitalrentabilitet -10.6
Signatur
23.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex