Atlantic Bridge As
Juridisk navn:  Atlantic Bridge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Fearnley Business Management As Postboks 1158 C/O Fearnley Business Management As Grev Wedels Plass 9 Fax:
0107 Oslo 151 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919007397
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 4/6/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
431.71%
Resultat  
  
208.77%
Egenkapital  
  
24.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 46.131.000 8.676.000 0
Resultat: 12.257.000 -11.269.000 -6.000
Egenkapital: 62.182.000 49.925.000 24.000
Regnskap for  Atlantic Bridge As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 46.131.000 8.676.000 0
Driftskostnader -29.655.000 -14.678.000 -6.000
Driftsresultat 16.476.000 -6.002.000 -6.000
Finansinntekter 100.000 112.000 0
Finanskostnader -4.319.000 -5.379.000 0
Finans -4.219.000 -5.267.000 0
Resultat før skatt 12.257.000 -11.269.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 12.257.000 -11.269.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 94.049.000 100.598.000 0
Sum omløpsmidler 19.470.000 9.391.000 24.000
Sum eiendeler 113.519.000 109.989.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 842.000 -11.415.000 -6.000
Sum egenkapital 62.182.000 49.925.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 46.638.000 52.131.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.699.000 7.933.000 0
Sum gjeld og egenkapital 113.519.000 109.989.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 46.716.000 8.517.000 0
Andre inntekter -585.000 159.000 0
Driftsinntekter 46.131.000 8.676.000 0
Varekostnad 0 -10.116.000 -6.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -6.576.000 -2.543.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -23.079.000 -2.019.000 0
Driftskostnader -29.655.000 -14.678.000 -6.000
Driftsresultat 16.476.000 -6.002.000 -6.000
Finansinntekter 100.000 112.000 0
Finanskostnader -4.319.000 -5.379.000 0
Finans -4.219.000 -5.267.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 12.257.000 -11.269.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 91.843.000 98.419.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.206.000 2.178.000 0
Sum anleggsmidler 94.049.000 100.598.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 13.708.000 5.662.000 0
Andre fordringer 1.000 40.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 5.761.000 3.689.000 24.000
Sum omløpsmidler 19.470.000 9.391.000 24.000
Sum eiendeler 113.519.000 109.989.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 842.000 -11.415.000 -6.000
Sum egenkapital 62.182.000 49.925.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 46.638.000 52.131.000 0
Leverandørgjeld 1.688.000 3.497.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.011.000 4.436.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.699.000 7.933.000 0
Sum gjeld og egenkapital 113.519.000 109.989.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.771.000 1.458.000 24.000
Likviditetsgrad 1 4.1 1.2
Likviditetsgrad 2 4.1 1.2 0
Soliditet 54.8 45.4 1
Resultatgrad 35.7 -69.2
Rentedekningsgrad 3.8 -1.1
Gjeldsgrad 0.8 1.2 0
Total kapitalrentabilitet 14.6 -5.4
Signatur
28.05.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex