Auss Laks As
Juridisk navn:  Auss Laks As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfabygget Alfabygget Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 998055016
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 2/27/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.03%
Resultat  
  
-22.33%
Egenkapital  
  
-0.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.886.000 4.836.000 2.377.000 4.452.000 4.000.000
Resultat: 233.000 300.000 113.000 216.000 -290.000
Egenkapital: 1.460.000 1.461.000 1.466.000 1.396.000 1.099.000
Regnskap for  Auss Laks As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.886.000 4.836.000 2.377.000 4.452.000 4.000.000
Driftskostnader -4.654.000 -4.537.000 -2.267.000 -4.186.000 -4.230.000
Driftsresultat 232.000 299.000 109.000 266.000 -229.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -54.000 -63.000
Finans 1.000 1.000 4.000 -50.000 -60.000
Resultat før skatt 233.000 300.000 113.000 216.000 -290.000
Skattekostnad -51.000 -70.000 -27.000 -56.000 67.000
Årsresultat 181.000 230.000 86.000 297.000 143.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 22.000 124.000
Sum omløpsmidler 2.473.000 2.544.000 2.315.000 4.647.000 4.060.000
Sum eiendeler 2.473.000 2.544.000 2.315.000 4.669.000 4.184.000
Sum opptjent egenkapital 960.000 961.000 966.000 896.000 599.000
Sum egenkapital 1.460.000 1.461.000 1.466.000 1.396.000 1.099.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.981.000 2.262.000
Sum kortsiktig gjeld 1.012.000 1.083.000 849.000 1.292.000 823.000
Sum gjeld og egenkapital 2.472.000 2.544.000 2.315.000 4.669.000 4.184.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.886.000 4.836.000 2.377.000 4.452.000 4.900.000
Andre inntekter 0 0 0 0 -900.000
Driftsinntekter 4.886.000 4.836.000 2.377.000 4.452.000 4.000.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -4.388.000 -4.248.000 -2.022.000 -3.930.000 -3.908.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -266.000 -289.000 -245.000 -256.000 -322.000
Driftskostnader -4.654.000 -4.537.000 -2.267.000 -4.186.000 -4.230.000
Driftsresultat 232.000 299.000 109.000 266.000 -229.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 -54.000 -63.000
Finans 1.000 1.000 4.000 -50.000 -60.000
Konsernbidrag -182.000 -235.000 -16.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 181.000 230.000 86.000 297.000 143.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 22.000 124.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 22.000 124.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 486.000 631.000 0 0 0
Andre fordringer 12.000 16.000 21.000 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.975.000 1.897.000 2.295.000 4.634.000 4.060.000
Sum omløpsmidler 2.473.000 2.544.000 2.315.000 4.647.000 4.060.000
Sum eiendeler 2.473.000 2.544.000 2.315.000 4.669.000 4.184.000
Sum opptjent egenkapital 960.000 961.000 966.000 896.000 599.000
Sum egenkapital 1.460.000 1.461.000 1.466.000 1.396.000 1.099.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.981.000 2.262.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.981.000 2.262.000
Leverandørgjeld 10.000 0 144.000 645.000 61.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 393.000 410.000 342.000 324.000 432.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 609.000 673.000 364.000 323.000 329.000
Sum kortsiktig gjeld 1.012.000 1.083.000 849.000 1.292.000 823.000
Sum gjeld og egenkapital 2.472.000 2.544.000 2.315.000 4.669.000 4.184.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.461.000 1.461.000 1.466.000 3.355.000 3.237.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 2.7 3.6 4.9
Likviditetsgrad 2 2.4 2.3 2.7 3.6 5.0
Soliditet 59.1 57.4 63.3 29.9 26.3
Resultatgrad 4.7 6.2 4.6 6 -5.7
Rentedekningsgrad 4.9 -3.6
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.6 2.3 2.8
Total kapitalrentabilitet 9.4 11.8 4.9 5.8 -5.4
Signatur
18.04.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex