Barratt Due Eiendom As
Juridisk navn:  Barratt Due Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 5344 Majorstuen Lyder Sagens Gate 2 Fax:
0304 Oslo 358 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 964367612
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nitschke Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 18.046.000 1.800.000
Resultat: 0 0 0 17.160.000 57.000
Egenkapital: 31.000 31.000 31.000 31.000 1.618.000
Regnskap for  Barratt Due Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 18.046.000 1.800.000
Driftskostnader 0 0 0 -674.000 -1.306.000
Driftsresultat 0 0 0 17.372.000 494.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -212.000 -437.000
Finans 0 0 0 -212.000 -437.000
Resultat før skatt 0 0 0 17.160.000 57.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 17.160.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 11.843.000
Sum omløpsmidler 31.000 31.000 31.000 31.000 61.000
Sum eiendeler 31.000 31.000 31.000 31.000 11.904.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 1.000 1.000 1.518.000
Sum egenkapital 31.000 31.000 31.000 31.000 1.618.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.292.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 2.994.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 31.000 31.000 31.000 11.904.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 18.046.000 1.800.000
Driftsinntekter 0 0 0 18.046.000 1.800.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -89.000 -277.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 -585.000 -1.029.000
Driftskostnader 0 0 0 -674.000 -1.306.000
Driftsresultat 0 0 0 17.372.000 494.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -212.000 -437.000
Finans 0 0 0 -212.000 -437.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 17.160.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 11.843.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 11.843.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 11.843.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 31.000 31.000 31.000 31.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 61.000
Sum omløpsmidler 31.000 31.000 31.000 31.000 61.000
Sum eiendeler 31.000 31.000 31.000 31.000 11.904.000
Sum opptjent egenkapital 1.000 1.000 1.000 1.000 1.518.000
Sum egenkapital 31.000 31.000 31.000 31.000 1.618.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 7.292.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 43.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 2.951.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 2.994.000
Sum gjeld og egenkapital 31.000 31.000 31.000 31.000 11.904.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 31.000 31.000 31.000 31.000 -2.933.000
Likviditetsgrad 1 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.1
Soliditet 1 1 1 1 13.6
Resultatgrad 96.3 27.4
Rentedekningsgrad 81.9 1.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0 6.4
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 56038.7 4.1
Signatur
17.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex