Bcb Drift As
Juridisk navn:  Bcb Drift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23031590
Mosseveien 148 Mosseveien 148 Fax: 23031599
1172 Oslo 1172 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 929994337
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/28/1972
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-200%
Resultat  
  
99.36%
Egenkapital  
  
-0.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: -60.000 60.000 16.000 127.000 124.000
Resultat: -7.000 -1.093.000 -883.000 72.000 -66.000
Egenkapital: -1.374.000 -1.366.000 -273.000 610.000 610.000
Regnskap for  Bcb Drift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter -60.000 60.000 16.000 127.000 124.000
Driftskostnader 52.000 -1.099.000 -898.000 -55.000 -190.000
Driftsresultat -8.000 -1.038.000 -882.000 72.000 -65.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -55.000 -2.000 0 -1.000
Finans 0 -55.000 -2.000 0 -1.000
Resultat før skatt -7.000 -1.093.000 -883.000 72.000 -66.000
Skattekostnad 0 0 0 -19.000 18.000
Årsresultat -7.000 -1.093.000 -883.000 53.000 -49.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 21.000 37.000 172.000 685.000 774.000
Sum eiendeler 21.000 37.000 172.000 685.000 774.000
Sum opptjent egenkapital -1.474.000 -1.466.000 -373.000 0 0
Sum egenkapital -1.374.000 -1.366.000 -273.000 610.000 610.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.395.000 1.403.000 445.000 74.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 37.000 172.000 684.000 774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter -60.000 30.000 0 0 0
Andre inntekter 0 30.000 16.000 127.000 124.000
Driftsinntekter -60.000 60.000 16.000 127.000 124.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0 0
Lønninger 0 -931.000 -692.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -148.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 52.000 -168.000 -205.000 -55.000 -42.000
Driftskostnader 52.000 -1.099.000 -898.000 -55.000 -190.000
Driftsresultat -8.000 -1.038.000 -882.000 72.000 -65.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -55.000 -2.000 0 -1.000
Finans 0 -55.000 -2.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 -53.000 -59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -7.000 -1.093.000 -883.000 53.000 -49.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 15.000 0 0 0
Andre fordringer 15.000 17.000 42.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 5.000 23.000 19.000 7.000
Sum omløpsmidler 21.000 37.000 172.000 685.000 774.000
Sum eiendeler 21.000 37.000 172.000 685.000 774.000
Sum opptjent egenkapital -1.474.000 -1.466.000 -373.000 0 0
Sum egenkapital -1.374.000 -1.366.000 -273.000 610.000 610.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.353.000 1.360.000 0 72.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 43.000 171.000 2.000 79.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 218.000 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 56.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.395.000 1.403.000 445.000 74.000 164.000
Sum gjeld og egenkapital 21.000 37.000 172.000 684.000 774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.374.000 -1.366.000 -273.000 611.000 610.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.4 9.3 4.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0.4 9.3 4.8
Soliditet -6542.9 -3691.9 -158.7 89.2 78.8
Resultatgrad 13.3 -5512.5 56.7 -52.4
Rentedekningsgrad -18.9 -65.0
Gjeldsgrad - -1.6 0.1 0.3
Total kapitalrentabilitet -38.1 -2805.4 -512.8 10.5 -8.4
Signatur
12.12.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
12.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex