Beconor AS
Juridisk navn:  Beconor AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64929110
Bruseveien 1 Bruseveien 1 Fax: 64929112
1911 Flateby 1911 Flateby
Fylke: Kommune:
Akershus Enebakk
Org.nr: 957667872
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/30/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Holtet AS
Regnskapsfører: B E Data Bjørn Egil Elverhøy
Utvikling:
Omsetning  
  
7.28%
Resultat  
  
19.98%
Egenkapital  
  
4.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 15.189.000 14.158.000 12.717.000 12.256.000 12.714.000
Resultat: 1.081.000 901.000 290.000 470.000 881.000
Egenkapital: 6.497.000 6.235.000 6.065.000 5.865.000 5.525.000
Regnskap for  Beconor AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 15.189.000 14.158.000 12.717.000 12.256.000 12.714.000
Driftskostnader -14.001.000 -13.272.000 -12.360.000 -11.662.000 -11.706.000
Driftsresultat 1.188.000 884.000 357.000 593.000 1.008.000
Finansinntekter 34.000 75.000 93.000 33.000 21.000
Finanskostnader -141.000 -58.000 -160.000 -156.000 -149.000
Finans -107.000 17.000 -67.000 -123.000 -128.000
Resultat før skatt 1.081.000 901.000 290.000 470.000 881.000
Skattekostnad -320.000 -231.000 -90.000 -130.000 -253.000
Årsresultat 761.000 670.000 200.000 339.000 628.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 241.000 323.000 355.000 327.000 374.000
Sum omløpsmidler 9.885.000 8.802.000 7.927.000 7.501.000 7.524.000
Sum eiendeler 10.126.000 9.125.000 8.282.000 7.828.000 7.898.000
Sum opptjent egenkapital 6.197.000 5.935.000 5.765.000 5.565.000 5.225.000
Sum egenkapital 6.497.000 6.235.000 6.065.000 5.865.000 5.525.000
Sum langsiktig gjeld 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000
Sum kortsiktig gjeld 3.433.000 2.694.000 2.021.000 1.768.000 2.177.000
Sum gjeld og egenkapital 10.126.000 9.125.000 8.282.000 7.829.000 7.898.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.176.000 14.135.000 12.671.000 12.191.000 12.667.000
Andre inntekter 13.000 22.000 46.000 65.000 48.000
Driftsinntekter 15.189.000 14.158.000 12.717.000 12.256.000 12.714.000
Varekostnad -10.938.000 -10.176.000 -9.334.000 -8.517.000 -8.690.000
Lønninger -1.655.000 -1.710.000 -1.621.000 -1.725.000 -1.599.000
Avskrivning -10.000 -10.000 -55.000 -55.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.398.000 -1.376.000 -1.350.000 -1.365.000 -1.383.000
Driftskostnader -14.001.000 -13.272.000 -12.360.000 -11.662.000 -11.706.000
Driftsresultat 1.188.000 884.000 357.000 593.000 1.008.000
Finansinntekter 34.000 75.000 93.000 33.000 21.000
Finanskostnader -141.000 -58.000 -160.000 -156.000 -149.000
Finans -107.000 17.000 -67.000 -123.000 -128.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -500.000 0 0 0
Årsresultat 761.000 670.000 200.000 339.000 628.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 72.000 93.000 83.000 82.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 235.000 245.000 255.000 238.000 287.000
Sum varige driftsmidler 235.000 245.000 255.000 238.000 287.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 241.000 323.000 355.000 327.000 374.000
Varebeholdning 4.000.000 3.802.000 3.898.000 3.759.000 3.838.000
Kundefordringer 2.603.000 2.132.000 2.456.000 1.965.000 1.699.000
Andre fordringer 180.000 90.000 142.000 243.000 324.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.101.000 2.779.000 1.430.000 1.535.000 1.663.000
Sum omløpsmidler 9.885.000 8.802.000 7.927.000 7.501.000 7.524.000
Sum eiendeler 10.126.000 9.125.000 8.282.000 7.828.000 7.898.000
Sum opptjent egenkapital 6.197.000 5.935.000 5.765.000 5.565.000 5.225.000
Sum egenkapital 6.497.000 6.235.000 6.065.000 5.865.000 5.525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 222.000 207.000 196.000 203.000 196.000
Sum langsiktig gjeld 196.000 196.000 196.000 196.000 196.000
Leverandørgjeld 1.161.000 1.115.000 1.065.000 871.000 966.000
Betalbar skatt 248.000 209.000 101.000 131.000 278.000
Skyldig offentlige avgifter 751.000 216.000 266.000 209.000 194.000
Utbytte -500.000 -500.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 551.000 447.000 394.000 354.000 543.000
Sum kortsiktig gjeld 3.433.000 2.694.000 2.021.000 1.768.000 2.177.000
Sum gjeld og egenkapital 10.126.000 9.125.000 8.282.000 7.829.000 7.898.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.452.000 6.108.000 5.906.000 5.733.000 5.347.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.3 3.9 4.2 3.5
Likviditetsgrad 2 1.7 1.9 2.0 2.2 1.7
Soliditet 64.2 68.3 73.2 74.9 70.0
Resultatgrad 7.8 6.2 2.8 4.8 7.9
Rentedekningsgrad 8.4 15.2 2.8 4.0 6.9
Gjeldsgrad 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.1 10.5 5.4 8.0 13.0
Signatur
07.06.2006
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP, ELLER
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex