Bellen Invest As
Juridisk navn:  Bellen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90517981
Fax:
6149 Åram 6149 Åram
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sande i Møre og Romsdal
Org.nr: 980970884
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/3/1999 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-89.02%
Resultat  
  
6238.31%
Egenkapital  
  
3314.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 28.000 255.000 0 0 0
Resultat: 12.740.000 201.000 -47.000 589.000 -44.000
Egenkapital: 11.064.000 324.000 327.000 374.000 -57.000
Regnskap for  Bellen Invest As
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 28.000 255.000 0 0 0
Driftskostnader -126.000 -34.000 -15.000 -14.000 -13.000
Driftsresultat -98.000 221.000 -15.000 -14.000 -13.000
Finansinntekter 12.871.000 12.000 0 650.000 0
Finanskostnader -32.000 -31.000 -32.000 -46.000 -31.000
Finans 12.839.000 -19.000 -32.000 604.000 -31.000
Resultat før skatt 12.740.000 201.000 -47.000 589.000 -44.000
Skattekostnad 0 0 0 -158.000 -18.000
Årsresultat 12.740.000 201.000 -47.000 431.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.919.000 686.000 1.364.000 1.414.000 1.747.000
Sum omløpsmidler 10.165.000 176.000 6.000 195.000 21.000
Sum eiendeler 12.084.000 862.000 1.370.000 1.609.000 1.768.000
Sum opptjent egenkapital 10.564.000 -176.000 -173.000 -126.000 -557.000
Sum egenkapital 11.064.000 324.000 327.000 374.000 -57.000
Sum langsiktig gjeld 1.020.000 534.000 1.037.000 1.227.000 1.816.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 5.000 7.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 12.084.000 863.000 1.369.000 1.608.000 1.769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 28.000 255.000 0 0 0
Driftsinntekter 28.000 255.000 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -126.000 -34.000 -15.000 -14.000 -13.000
Driftskostnader -126.000 -34.000 -15.000 -14.000 -13.000
Driftsresultat -98.000 221.000 -15.000 -14.000 -13.000
Finansinntekter 12.871.000 12.000 0 650.000 0
Finanskostnader -32.000 -31.000 -32.000 -46.000 -31.000
Finans 12.839.000 -19.000 -32.000 604.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -204.000 0 0 0
Årsresultat 12.740.000 201.000 -47.000 431.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 158.000
Fast eiendom 1.846.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.846.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 74.000 686.000 1.364.000 1.414.000 1.589.000
Sum anleggsmidler 1.919.000 686.000 1.364.000 1.414.000 1.747.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 725.000 0 0 0 0
Sum investeringer 2.830.000 0 0 0 0
Kasse, bank 6.610.000 176.000 6.000 195.000 21.000
Sum omløpsmidler 10.165.000 176.000 6.000 195.000 21.000
Sum eiendeler 12.084.000 862.000 1.370.000 1.609.000 1.768.000
Sum opptjent egenkapital 10.564.000 -176.000 -173.000 -126.000 -557.000
Sum egenkapital 11.064.000 324.000 327.000 374.000 -57.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.020.000 534.000 1.037.000 1.227.000 1.816.000
Leverandørgjeld 0 0 1.000 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -204.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 5.000 5.000 7.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 0 5.000 5.000 7.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 12.084.000 863.000 1.369.000 1.608.000 1.769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.165.000 171.000 1.000 188.000 11.000
Likviditetsgrad 1 35.2 1.2 27.9 2.1
Likviditetsgrad 2 0 35.2 1.3 27.9 2.2
Soliditet 91.6 37.5 23.9 23.3 -3.2
Resultatgrad 86.7
Rentedekningsgrad -3.1 7.1 -0.5 13.8 -0.4
Gjeldsgrad 0.1 1.7 3.2 3.3 -32.0
Total kapitalrentabilitet 105.7 2 -1.1 39.6 -0.7
Signatur
10.08.2017
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
10.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex